Twój 1% podatku na pomoc Afryce

header
Włącz się!
Włącz się!
Twój 1% podatku
Fot.: Rin­dra Rambelson 

Twój 1% zna­czy wię­cej niż myślisz. Prze­każ 1% swo­je­go podat­ku dla Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki – KRS: 0000415325.

Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie danych oso­bo­wych (RODO) infor­mu­je­my, że Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych moż­na zapo­znać się pod adre­sem inter­ne­to­wym: www.pomocafryce.pl/klauzula.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki orga­ni­zu­je zbiór­ki pie­nię­dzy na kon­kret­ne pro­jek­ty, reali­zo­wa­ne przez orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Afry­ce. Jeże­li zbie­rze­my wię­cej środ­ków niż na potrze­ba na pro­jekt 1 %, nad­wyż­kę prze­ka­zu­je­my na następ­ną waż­ną spo­łecz­nie zbiórkę.