Twój 1% podatku na pomoc Afryce

Włącz się!
Włącz się!
Twój 1% podatku
Fot.: Rin­dra Ram­bel­son

ZA ROK 2019 1% PODAT­KU MOŻ­NA BYŁO PRZE­KA­ZAĆ NA POMOC AFRY­CE, BUDO­WĘ DOMÓW DLA NIE­WI­DO­MYCH ORAZ WSPAR­CIE EDU­KA­CJI ICH DZIE­CI (NGA­OUN­DAYE, REPU­BLI­KA ŚROD­KO­WO­AFRY­KAŃ­SKA).

O PRO­JEK­CIE ZA 2020 ROK POIN­FOR­MU­JE­MY POD KONIEC ROKU.

Pau­li­na jest nie­wi­do­mą wdo­wą, wycho­wu­ją­cą wnu­ki po śmier­ci swo­ich dwóch synów. Z naj­star­szy­mi dzieć­mi miesz­ka w pajo­cie (dom­ku kry­tym sło­mą, widocz­nym na zdję­ciu). Trój­ka młod­szych dzie­ci miesz­ka kątem u sąsia­dów. Pau­li­na marzy o wła­snym domu, bar­dzo skrom­nym, ale takim, w któ­rym mie­ści­ła­by się cała rodzi­na. Pau­li­na jest jed­ną z 245 nie­wi­do­mych, miesz­ka­ją­cych w Nga­oun­daye. Za pomo­cą zbiór­ki 1% za rok 2019 chcie­li­śmy pomóc tej spo­łecz­no­ści – budu­jąc domy dla nie­wi­do­mych oraz wspo­ma­ga­jąc szko­łę, w któ­rej uczy się 160 dzie­ci osób nie­wi­do­mych.

Pau­li­na

– jest nie­wi­do­mą wdo­wą, wycho­wu­ją­cą wnu­ki po śmier­ci swo­ich dwóch synów. Z naj­star­szy­mi dzieć­mi miesz­ka w pajo­cie (dom­ku kry­tym sło­mą, widocz­nym na zdję­ciu). Trój­ka młod­szych dzie­ci miesz­ka kątem u sąsia­dów. Pau­li­na marzy o wła­snym domu, bar­dzo skrom­nym, ale takim, w któ­rym mie­ści­ła­by się cała rodzi­na.

TWÓJ 1% PODAT­KU NA POMOC AFRY­CE – KRS: 0000415325