Ufunduj cały projekt

header

Budu­je­my Stud­nie na Mada­ga­ska­rze w regio­nach, gdzie 100% ludzi ma paso­ży­ty wsku­tek picia brud­nej wody. Stud­nie słu­żą lud­no­ści, popra­wia­ją stan zdro­wot­ny i skra­ca­ją codzien­ną, czę­sto wie­lo­ki­lo­me­tro­wą, dro­gę po wodę. dzie­ci zamiast nosić wodę – idą do szkoły.

Jak bar­dzo potrzeb­ne są stud­nie dowiesz się tu: Raport o wodzie na Madagaskarze

By ufun­do­wać stud­nię, zadzwoń: Kata­rzy­na Urban 12 357 65 26, 12 357 62 00 lub napisz maila: projekty@pomocafryce.pl

Co daje pro­gram VIP?

To przede wszyst­kim satys­fak­cja z ufun­do­wa­nia całe­go pro­jek­tu, zmie­nia­ją­ce­go życie setek ludzi. Przy­jął się zwy­czaj, że Dar­czyń­ca wybie­ra nazwę lub patro­na stud­ni. Po wybu­do­wa­niu stud­ni Spon­sor dosta­je zdję­cia, doku­men­tu­ją­ce jej otwar­cie lub użytkowanie.

Koszt budo­wy jed­nej stud­ni głę­bi­no­wej to ok. 4500–5000 euro a pom­py i wykoń­cze­nia zewnętrz­ne­go ok. 1200 euro. Koszt budo­wy stud­ni kopa­nej to oko­ło 10 000 zł.
Ufunduj cały projekt
Ufunduj cały projekt

Naj­lep­szym roz­wią­za­niem są stud­nie głę­bi­no­we, wyko­ny­wa­ne według naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów na głę­bo­kość oko­ło 40 metrów. Zapew­nia to sta­ły dostęp do czy­stej wody. Na dnie będzie­my insta­lo­wać spe­cjal­ny sys­tem fil­tra­cyj­ny. Stud­nie będą wypo­sa­żo­ne w dwie ręcz­ne pom­py. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia też moż­li­wość użyt­ko­wa­nia stud­ni nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni spły­wa do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc głów­ne­go zbiornika.

Ufunduj cały projekt – studnie
Ufunduj cały projekt – studnie
Ufunduj cały projekt – studnie
Ufunduj cały projekt – studnie