Ufunduj cały projekt

header

BUDU­JE­MY STUD­NIE NA MADA­GA­SKA­RZE W REGIO­NACH, GDZIE 100% LUDZI MA PASO­ŻY­TY WSKU­TEK PICIA BRUD­NEJ WODY. BUDU­JE­MY STUD­NIE KOPA­NE (KOSZT OK. 9000 ZŁ) LUB WIER­CO­NE (OK. 20 000 ZŁ, W ZALEŻ­NO­ŚCI OD GŁĘ­BO­KO­ŚCI WIER­CE­NIA). STUD­NIE SŁU­ŻĄ LUD­NO­ŚCI, POPRA­WIA­JĄ STAN ZDRO­WOT­NY I SKRA­CA­JĄ CODZIEN­NĄ, CZĘ­STO WIE­LO­KI­LO­ME­TRO­WĄ, DRO­GĘ PO WODĘ. DZIE­CI ZAMIAST NOSIĆ WODĘ – IDĄ DO SZKOŁY.

By ufun­do­wać stud­nię, zadzwoń:

Mate­usz Gur­biel 12 357 65 26, 12 357 62 00 lub napisz maila: fundacja@pomocafryce.pl

CO DAJE PRO­GRAM VIP?

To przede wszyst­kim satys­fak­cja z ufun­do­wa­nia całe­go pro­jek­tu, zmie­nia­ją­ce­go życie setek ludzi. Przy­jął się zwy­czaj, że Dar­czyń­ca wybie­ra nazwę lub patro­na stud­ni. Po wybu­do­wa­niu stud­ni Spon­sor dosta­je zdję­cia, doku­men­tu­ją­ce jej otwar­cie lub użytkowanie.

Ufunduj cały projekt
Ufunduj cały projekt