Włącz się w wolontariat

Włącz się w wolontariat
Włącz się w wolontariat
Włącz się w wolontariat!
Fot.: Piotr Żurek

CHCESZ DZIA­ŁAĆ? JEST STO SPO­SO­BÓW! UMIESZ ROBIĆ ZDJĘ­CIA? MALO­WAĆ? PISAĆ? KRĘ­CIĆ FIL­MI­KI? ZNASZ SIĘ NA INTERNETACH?TRENUJESZ COŚ? BIE­GASZ? UMIESZ PIEC? KAŻ­DY TALENT MOŻ­NA WYKO­RZY­STAĆ, BY POMÓC AFRY­CE!

MOŻESZ:

śle­dzić nasze pro­fi­le na FBInsta­gra­mie – laj­ko­wać, udo­stęp­niać, komen­to­wać posty czy fil­mi­ki

roz­pro­wa­dzać, wrzu­cać do skrzy­nek, roz­da­wać ulot­ki o naszych zbiór­kach

biec w mara­to­nie, pro­mu­jąc nasze dzia­ła­nia (roz­da­je­my faj­ne koszul­ki)

pisać ręcz­ne podzię­ko­wa­nia dla Dar­czyń­ców

razem z nami zor­ga­ni­zo­wać pokaz fil­mo­wy z dys­ku­sją

wydać szkol­ną gazet­kę afry­kań­ską – damy zdję­cia i mate­ria­ły

zro­bić kier­masz cha­ry­ta­tyw­ny lub zor­ga­ni­zo­wać zbiór­kę maku­la­tu­ry

powie­sić w widocz­nym miej­scu pla­kat Fun­da­cji

obsłu­gi­wać nasze even­ty (np. kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny)

Ser­decz­nie zapra­sza­my do kon­tak­tu: Kasia Urban, PROJEKTY@POMOCAFRYCE.PL,
tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00