Zamów magnes

header
Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut
Magnes – Eurica

Aby wspie­rać Afry­kę, roz­pro­wa­dza­my bez­płat­ne magne­sy na lodów­kę. Magnes na lodów­kę zawie­ra adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej www.pomocafryce.pl, na któ­rej moż­na dowie­dzieć się, jak pomóc dzie­ciom z Afry­ki. Chcie­li­by­śmy, aby codzien­nie przy­po­mi­nał Pań­stwu o potrze­bach innych ludzi.

Na magne­sie wid­nie­je Euri­ca, lat 7. Rodzi­na z czwór­ką dzie­ci jest bar­dzo doświad­czo­na bie­dą. Euri­ca zosta­ła oto­czo­na pomo­cą i uczy się w dru­giej klasie. 

Bez­płat­ne magne­sy moż­na zamó­wić tele­fo­nicz­nie: 12 357 65 26, 12 357 62 00 (od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godz. od 8:00 do 16:00), e‑mailem: magnes@pomocafryce.pl lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza poniżej.

Dowiedz się wię­cej o aktu­al­nej zbiór­ce: Szko­ła i inter­nat w Ambo­hi­ni­ha­ona­na (Mada­ga­skar).