Zamów magnes

header
Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut
Magnes – Marie Dorine

Aby wspie­rać Afry­kę, roz­pro­wa­dza­my bez­płat­ne magne­sy na lodów­kę. Magnes na lodów­kę zawie­ra adres stro­ny inter­ne­to­wej www.pomocafryce.pl, na któ­rej moż­na dowie­dzieć się, jak pomóc dzie­ciom z Afry­ki. Chcie­li­by­śmy, aby codzien­nie przy­po­mi­nał Pań­stwu o potrze­bach innych ludzi.

Bez­płat­ne magne­sy moż­na zamó­wić tele­fo­nicz­nie (12 357 62 00, 12 357 65 26, poniedziałek–piątek, od 8 do 16) lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza poniżej.

Magnes moż­na zamó­wić tele­fo­nicz­nie: 12 357 65 26, 12 357 62 00 (ponie­dzia­łek-pią­tek od 8 do 16), e‑mailem: magnes@pomocafryce.pl lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza poni­żej. Dowiedz się wię­cej o aktu­al­nej zbiór­ce: Budo­wa inter­na­tu w Guérin-Kouka (Togo).