16 czerw­ca obcho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Afry­kań­skie­go. We współ­pra­cy z rwan­dyj­ską orga­ni­za­cją non-pro­fit – Chil­dren Empo­wer­ment Network oga­ni­zu­je­my wyda­rze­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży z mia­sta Muhan­ga w połu­dnio­wej Rwan­dzie. Orga­ni­za­to­ra­mi zbiór­ki są stu­den­ci Afry­kań­sko-Bli­skow­schod­nie­go Koła Nauko­we­go UJ we współ­pra­cy z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki, któ­rzy w sobo­tę 13 maja, pod­czas IX Festi­wa­lu Stu­diów Azja­tyc­kich i Afry­kań­skich w Insty­tu­cie Bli­skie­go i Dale­kie­go Wscho­du UJ, będą orga­ni­zo­wać kier­masz cha­ry­ta­tyw­ny w Sali 2.05. Pod­czas wyda­rze­nia jako cegieł­ki będzie moż­na zaku­pić nie tyl­ko cia­sta, ale rów­nież żyraf­ki uszy­te przez stu­den­tów z afry­kań­skich mate­ria­łów, wła­sno­ręcz­nie robio­ne bre­lo­ki z makra­my i inne skar­by z Afryki.

Chil­dren Empo­wer­ment Network to lokal­na orga­ni­za­cja, któ­ra wspie­ra dzie­ci i mło­dzież w kry­zy­sie oraz z ubo­gich rodzin w Muhan­dze w połu­dnio­wej Rwan­dzie. Co roku orga­ni­zu­ją Dzień Dziec­ka Afry­kań­skie­go, pod­czas któ­re­go uczest­ni­cy otrzy­mu­ją posi­łek, gra­ją w gry, bawią się, recy­tu­ją poezję, a tak­że są nagra­dza­ni za swo­je osią­gnię­cia nauko­we. W tym roku chce­my pomóc sfi­nan­so­wać kosz­ty Dnia Dziec­ka – pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup środ­ków spo­żyw­czych i nagród dla dzie­ci, a tak­że na pomoc w dal­szych dzia­ła­niach organizacji.

Stu­den­ci mie­li oka­zję spo­tkać się i poroz­ma­wiać w kwiet­niu z zało­ży­cie­lem orga­ni­za­cji — Mar­ti­nem Kubwi­ma­na, któ­ry obec­nie stu­diu­je w Polsce.

Pro­si­my o daro­wi­znę na cele sta­tu­to­we Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki,
na pomoc dzie­ciom w Rwandzie.

Wpłać teraz!
 
/
 
W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych (RODO) infor­mu­je­my, że wraz z doko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) będzie prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.
Przelewy24