Odkryj korzyści zlecenia stałego

header
Fot.: Piotr Żurek
Fot.: Piotr Żurek

USTAW ZLE­CE­NIE STA­ŁE NA RZECZ POL­SKIEJ FUN­DA­CJI DLA AFRY­KI I POZWÓL NAM DZIAŁAĆ!

  • Zle­ca­jąc sta­łe, comie­sięcz­ne wpła­ty na pomoc Afry­ce, nie musisz pamię­tać o kolej­nych wpła­tach. Ktoś pamię­ta za Ciebie!
  • Możesz wybrać opcję pomo­cy eko – nie musi­my Ci wysy­łać infor­ma­cji o kolej­nych pro­jek­tach, przez co Two­ja pomoc jest efek­tyw­niej­sza i bar­dziej ekologiczna.
  • Na koniec roku dosta­jesz suma­rycz­ny raport o wszyst­kich pro­jek­tach, któ­re wsparłeś.
  • Decy­du­jąc się na sta­łą pomoc dla naszej Fun­da­cji, uła­twiasz nam pra­cę. Spra­wiasz, że nasze dzia­ła­nia mogą być łatwiej zaplanowane.

W tytu­le sta­łe­go zle­ce­nia wpisz: COMIE­SIĘCZ­NA DARO­WI­ZNA NA POMOC AFRY­CE.