O nas

Za­ło­ży­ciele

Fun­da­to­rami Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki jest mał­żeń­stwo – Ju­styna i Woj­ciech Ziębowie.

Hi­sto­ria

Po­trzebę po­mocy miesz­kań­com Afryki po­czu­li­śmy pod­czas kil­ku­ty­go­dnio­wej po­dróży po Etio­pii w 2006 roku. Po­je­cha­li­śmy tam na wa­ka­cje z ple­ca­kami: po­jeź­dzić po kraju, po­oglą­dać za­bytki sta­rej kul­tury, po­cho­dzić po gó­rach, od­po­cząć. Ta po­dróż zde­rzyła nas z nie­wy­obra­żal­nym ubó­stwem, nie­wy­dolną służbą zdro­wia, bra­kiem po­mocy spo­łecz­nej, edu­ka­cji. Wszę­dzie spo­ty­ka­li­śmy ka­le­kich lu­dzi, cho­rych z wrzo­dzie­ją­cymi ra­nami sie­dzą­cych przy dro­gach, nie­do­ży­wione dzieci. Wi­dzie­li­śmy głód, anal­fa­be­tyzm, fa­talne wa­runki miesz­ka­niowe. Wy­raź­niej niż do­tąd zda­li­śmy so­bie sprawę, jak za­można jest Pol­ska w po­rów­na­niu z kra­jami afry­kań­skimi. Cho­ciaż wielu Po­la­kom jest ciężko i zwy­kle nie mają ta­kich wa­run­ków życia, jak miesz­kańcy naj­bo­gat­szych kra­jów świata, nikt u nas nie umiera z głodu czy pra­gnie­nia albo z po­wodu braku pod­sta­wo­wych środ­ków higienicznych.

Wspie­ra­li­śmy więc fi­nan­sowo mi­sje oraz różne ak­cje hu­ma­ni­tarne. Czu­li­śmy jed­nak, że to nie wy­star­cza oraz że do­świad­cze­nie, które Woj­tek zdo­był pra­cu­jąc w or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych można by sku­tecz­nie wy­ko­rzy­stać, aby nieść po­moc Afryce. Po­my­śle­li­śmy o stwo­rze­niu wła­snej or­ga­ni­za­cji. Wie­dzie­li­śmy, że je­śli sami za­czniemy na przy­kład bu­do­wać w Afryce szkoły czy szpi­tale, to zbyt dużo – może na­wet więk­szość – pie­nię­dzy wy­damy na koszty ope­ra­cyjne, prze­loty, walkę z biu­ro­kra­cją czy tłu­ma­czy oraz za­zna­ja­mia­nie się z afry­kań­skimi re­aliami. Sło­wem, że nie­wiele do­brego zdo­łamy uczynić.

W 2011 roku, wstrzą­śnięci wia­do­mo­ściami o 11 mi­lio­nach gło­du­ją­cych w Rogu Afryki, wpa­dli­śmy na po­mysł, żeby upo­wszech­niać wie­dzę o po­trze­bach Afryki i zbie­rać pie­nią­dze dla or­ga­ni­za­cji już po­ma­ga­ją­cych Afryce. Lu­dzie pra­cu­jący w tych or­ga­ni­za­cjach znają lo­kalne wa­runki, wie­dzą do­kład­nie, co jest po­trzebne da­nej spo­łecz­no­ści, chcą re­ali­zo­wać kon­kretne pro­jekty po­mo­cowe, lecz czę­sto bra­kuje im pieniędzy.

Zde­cy­do­wa­li­śmy, że po­wo­łamy fun­da­cję, która bę­dzie za­chę­cać do ofiar­no­ści a ze­brane środki prze­ka­zy­wać bę­dziemy or­ga­ni­za­cjom dzia­ła­ją­cym w te­re­nie – już na kon­kretne pro­jekty. W ten spo­sób po­zy­skane przez nas pie­nią­dze zo­staną wy­ko­rzy­stane efek­tyw­nie i tam, gdzie na­prawdę są potrzebne.

1 maja 2012 roku za­częła dzia­łać Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki. Z jed­nej strony szu­kamy wia­do­mo­ści o pro­jek­tach z za­kresu sze­roko po­ję­tej ochrony zdro­wia i życia miesz­kań­ców Afryki, które bę­dziemy wspie­rać fi­nan­sowo. Z dru­giej strony do­cie­ramy do osób, któ­rzy pra­gną dać coś po­trze­bu­ją­cym w Afryce. Je­ste­śmy łączni­kiem po­mię­dzy tymi, któ­rzy od­czu­wają po­trzebę po­mocy i tymi, któ­rzy prak­tycz­nie nie mają nic. Za­pra­szamy za­tem or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe i mi­sjo­na­rzy do zgła­sza­nia się do nas z pro­jek­tami po­trze­bu­ją­cymi fi­nan­so­wa­nia a także wszyst­kich lu­dzi o otwar­tych ser­cach do ich finansowania.

Cele

Ce­lem Fun­da­cji jest ochrona zdro­wia miesz­kań­ców Afryki oraz po­prawa wa­run­ków ich życia.

Chcemy osią­gnąć ten cel po­przez zbie­ra­nie pie­nię­dzy na kon­kretne pro­jekty po­pra­wia­jące wa­runki życia miesz­kań­ców Afryki. Kon­cen­tru­jemy się przede wszyst­kim na:

  • fi­nan­so­wa­niu bu­dowy szkół, studni, wo­do­cią­gów, szpi­tali i in­nych bu­dowli słu­żą­cych spo­łecz­no­ściom lokalnym,
  • wspie­ra­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój go­spo­dar­czy, w tym roz­wój lo­kal­nej przedsiębiorczości,
  • fi­nan­so­wa­niu edu­ka­cji ubo­gich miesz­kań­ców Afryki,
  • wspie­ra­niu ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych i zwięk­sza­ją­cych do­stęp do szkolnictwa.

Ze­spół Fundacji

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Ju­styna Kiliańczyk-Zięba – fun­da­torka i prze­wod­ni­cząca rady Fun­da­cji. Hi­sto­ryk li­te­ra­tury i daw­nej książki z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego, a ostat­nio przede wszyst­kim mama.

Wojciech Zięba

Woj­ciech Zięba – fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cuje w kilku or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się po­mocą cha­ry­ta­tywną, edu­ka­cją, wy­cho­wa­niem i ochroną życia.

Jaga Mączka

Jaga Mączka – zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pa­sjo­nują ją świat, lu­dzie, sztuka współ­cze­sna i do­bre, am­bitne kino. Nie wy­obraża so­bie życia bez ksią­żek, sportu i zwierząt.

Katarzyna Urban

Ka­sia Urban – wspar­cie tek­stowe i re­dak­cyjne Fun­da­cji, eko­no­mistka, MBA, re­dak­torka, dzia­łaczka spo­łeczna. Pa­sjo­natka hi­sto­rii i po­dróży. W Pol­sce go­tuje dla przy­ja­ciół, a dzieci w Afryce chcia­łaby na­kar­mić na od­le­głość, pra­cu­jąc na rzecz Fundacji.

Kinga Ratyńska

Kinga Ra­tyń­ska – pe­da­gog, od po­nad dzie­się­ciu lat zwią­zana z or­ga­ni­za­cjami po­za­rzą­do­wymi, głów­nie zaj­mu­ją­cymi się wy­cho­wa­niem mło­dzieży. W Fun­da­cji od­po­wie­dzialna za sprawy biurowe.

Mateusz Gurbiel

Ma­te­usz Gur­biel– wiel­bi­ciel kina i gór­skich wy­cie­czek, mi­ło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji od­po­wie­dzialny za kon­takty z Dar­czyń­cami. Au­tor tek­stów do­ty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afryki.

Jurek Podgórski

Ju­rek Pod­gór­ski – gra­fik kom­pu­te­rowy, za­pa­lony bie­gacz, pro­muje Fun­da­cję w maratonach.

Wojciech Malinowski

Woj­ciech Ma­li­now­ski – od 1992 r. zwią­zany z or­ga­ni­za­cjami po­za­rzą­do­wymi. Od­po­wiada m.in. za obec­ność Fun­da­cji w internecie.

Dane ad­re­sowe

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków
e-mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357–65-26, 12 357–62-00

KRS: 0000415325
REGON: 122539954
NIP: 6762454487

Ra­chu­nek ban­kowy: Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Pro­fil na Fa­ce­bo­oku: facebook.com/PolskaFundacjadlaAfryki

Sta­tut Fundacji

Spra­woz­da­nia

W grud­niu 2013 r. Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki roz­po­częła re­ali­za­cję ce­lów sta­tu­to­wych. Tu­taj za­miesz­czone zo­stały szcze­gó­łowe, roczne spra­woz­da­nia me­ry­to­ryczne i finansowe.

Print Friendly