Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 11 560 euro na za­kup wy­po­sa­że­nia dla przy­chodni zdro­wia w Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze. Z tej kwoty za­ku­piono m.in.:

  • Au­to­klaw – sprzęt do ste­ry­li­za­cji wszel­kich ma­te­ria­łów i sprzę­tów wy­ko­rzy­sty­wa­nych pod­czas za­bie­gów. Za­równo ba­da­nia zwią­zane z oceną flory bak­te­ryj­nej na­rzą­dów rod­nych ko­biet, jak i na­rzę­dzia do drob­nych za­bie­gów chi­rur­gicz­nych i szczypce do po­ro­dów, wy­ma­gają po­dwój­nej ste­ry­li­za­cji. Pierw­szym eta­pem jest ste­ry­li­za­cja w roz­two­rze chlorku sodu przez 45 mi­nut, na­stęp­nie w au­to­kla­wie pod ci­śnie­niem i tem­pe­ra­turą 130o C.
  • Lo­dówkę, która w ap­tece i la­bo­ra­to­rium jest nie­zbędna do prze­cho­wy­wa­nia od­czyn­ni­ków i le­karstw szcze­gól­nie wraż­li­wych: In­su­lina, czopki, ad­re­na­lina, atro­pina, epi­ne­fryna, szcze­pionki i su­ro­wice, worki na krew, go­towe diety płynne do kar­mie­nia przez sondę i od­czyn­niki do ana­liz laboratoryjnych.
  • Ze­staw szczy­piec do po­ro­dów, wy­ko­rzy­sty­wany jest pod­czas trud­nych po­ro­dów (po­ślad­kowe po­ło­że­nie dziecka, etc.).
  • Ze­staw na­rzę­dzi do drob­nych za­bie­gów chirurgicznych.
  • Oscy­la­tor la­bo­ra­to­ryjny typu Sha­ker – nie­zbędny do szyb­kiego prze­pro­wa­dza­nia ba­dań typu la­tex: CRP, ASLO, Test Widal-Felix, RF, Test S. pa­ra­thy­phi. Na dzień dzi­siej­szy ba­da­nia wy­ko­nu­jemy ma­nu­al­nie, nie­mniej w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych zaj­muje do zbyt dużo czasu. Oscy­la­tor nie tylko przy­śpie­sza pro­ces ba­da­nia, ale rów­nież wpływa na ja­koś i wynik.
  • Pa­ra­wany, nie­zbędne do se­pa­ra­cji pa­cjen­tów mię­dzy łóżkami oraz do od­se­pa­ro­wa­nia ko­biety rodzącej.
  • Spe­cjalną elek­tro­niczną wagę ze wzro­sto­mie­rzem dla no­wo­rod­ków do oceny APGAR.
  • Czyt­nik do te­stów im­mu­no­se­ro­lo­gicz­nych – ze­staw do prze­pro­wa­dza­nia dia­gno­styki cho­rób ma­ją­cych duże wy­stę­po­wa­nie w na­szym re­gio­nie: dur brzuszny (ty­fus), za­ka­że­nie h. py­lori, wło­śnica, to­xo­pla­zmoza, wą­grzyca (cy­sti­cer­koza) etc.

Przy­chod­nia w Mam­pi­kony zo­stała wy­bu­do­wana dzięki m.in. Dar­czyń­com na­szej Fun­da­cji (pro­jekt z roku 2015). Pro­jekt re­ali­zo­wany przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­dują ko­lejne szkoły oraz stud­nie) ma na celu ochronę życia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­stykę la­bo­ra­to­ryjną cho­rób tro­pi­kal­nych i opiekę me­dyczną w ośrodku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wane jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzieci, któ­rych nie stać na płatną opiekę me­dyczną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płatna i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stępna dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z uprawy ce­buli, ryżu i ma­nioku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wodu cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­nymi le­kami), spo­wo­do­wana jest ubó­stwem da­nego go­spo­dar­stwa do­mo­wego. Pro­blem zdro­wotny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie może so­bie poradzić.

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly