fbpx

Solary dla przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 57 500 zło­tych na so­la­ry dla przy­chod­ni w Ay­os (Ka­me­run).

Sio­stry Da­nu­ta, Da­riu­sza i Ce­le­sty­na ze zgro­ma­dze­nia Sióstr Opatrz­no­ści Bo­żej w Ka­me­ru­nie są już kil­ka­na­ście lat. W Ay­os pro­wa­dzą przy­chod­nię zdro­wia im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki, uczą kra­wiec­twa miej­sco­we ko­bie­ty, po­ma­ga­ją tak­że in­nym po­trze­bu­ją­cym, w tym rów­nież osie­ro­co­nym dzie­ciom. – Przy­chod­nia to na­sze dzie­ło. Funk­cjo­nu­je już sześć lat. Od sa­me­go po­cząt­ku chcia­ły­śmy ją zbu­do­wać – mó­wi s. Da­nu­ta. – Ale chęt­nych do po­mo­cy nie by­ło, fun­da­cje i in­sty­tu­cje od­rzu­ca­ły na­sze wnio­ski. W koń­cu zna­lazł się do­bro­czyń­ca ze Szwaj­ca­rii i ufun­do­wał ca­ły pro­jekt.

Czy masz pie­nią­dze?

Pierw­sze, o co py­ta­ją w pań­stwo­wych szpi­ta­lach i przy­chod­niach, to czy mo­żesz za­pła­cić za le­cze­nie – tłu­ma­czy sio­stra Da­nu­ta – je­śli nie masz pie­nię­dzy, nie masz szan­sy na le­cze­nie. Czy je­steś tyl­ko cho­ry, czy umie­ra­ją­cy – za­pła­cić trze­ba za wszyst­ko. Po­cząw­szy od jed­no­ra­zo­wych rę­ka­wi­czek dla pie­lę­gniar­ki, wa­ci­ków, igieł, strzy­ka­wek, na le­kach i usłu­dze koń­cząc. U nas, je­śli na przy­kład ktoś się szcze­pi – pła­ci tyl­ko za am­puł­kę, resz­tę kosz­tów po­kry­wa­my my. Oczy­wi­ście są lu­dzie bied­ni, od nich nie bie­rze­my pie­nię­dzy. Więk­szość pła­ci za le­cze­nie, lecz i tak są to staw­ki mi­ni­mal­ne. Pierw­sza po­moc, kon­sul­ta­cja le­kar­ska jest za dar­mo dla wszyst­kich. Miesz­kań­cy bar­dzo nas za to ce­nią. W ap­te­ce sprze­da­je­my też le­ki w sta­łych, kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach. Przy­chod­nia i tak nie jest sa­mo­wy­star­czal­na fi­nan­so­wo – je­ste­śmy uza­leż­nie­ni od po­mo­cy in­nych in­sty­tu­cji, na­sze­go zgro­ma­dze­nia a tak­że ofiar­no­ści pa­ra­fian w Pol­sce.

Solary dla przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

Front przy­chod­ni zdro­wia

Idź­cie Do Sióstr

Za­trud­nia­my dzie­wię­ciu pra­cow­ni­ków na sta­łe; wszy­scy są Ka­me­ruń­czy­ka­mi. Na­si pra­cow­ni­cy pen­sje do­sta­ją re­gu­lar­nie, opła­ca­my im ubez­pie­cze­nie – mó­wi s. Da­nu­ta. – Miejsc dla le­żą­cych pa­cjen­tów ma­my pięt­na­ście, ale w okre­sie zwięk­szo­nej za­cho­ro­wal­no­ści na ma­la­rię przyj­mu­je­my za­cznie wię­cej cho­rych. Le­czy­my, co tyl­ko się da: ma­la­rię, cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze, dur brzusz­ny, ane­mię – ja­ko na­stęp­stwo in­nych cho­rób. Na­si pie­lę­gnia­rze czę­sto mu­szą prze­pro­wa­dzać za­bie­gi, któ­re w nor­mal­nych wa­run­kach ro­bi­li­by le­ka­rze spe­cja­li­ści – na przy­kład zszy­wa­ją i opa­tru­ją skom­pli­ko­wa­ne ra­ny. Na­wet le­ka­rze z pań­stwo­we­go szpi­ta­la w Ay­os na część ba­dań swo­ich pa­cjen­tów wy­sy­ła­ją do nas. Dzie­ci po­trze­bu­ją­ce in­ku­ba­to­ra czę­sto pod­rzu­ca­ją wła­śnie nam! Spe­cja­li­stycz­ne ba­da­nia krwi? – Idź­cie do sióstr – mó­wią.

Solary dla przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

Sio­stra Da­nu­ta jest dum­na z in­ku­ba­to­ra w przy­chod­ni

Po­trze­ba ener­gii!

Głów­nym pro­ble­mem przy­chod­ni jest brak sta­łych do­staw prą­du. Prze­rwy w do­sta­wie ener­gii trwa­ją nie­kie­dy kil­ka mie­się­cy. Zgro­ma­dzo­ny sprzęt nie mo­że dzia­łać, za­bie­gi noc­ne prze­pro­wa­dzo­ne są przy świe­cach. Naj­pil­niej­szą po­trze­bą dla ośrod­ka jest za­pew­nie­nie sta­łych do­staw prą­du. Moż­na to osią­gnąć, in­sta­lu­jąc so­la­ry elek­trycz­ne (ba­te­rie pro­du­ku­ją­ce prąd z pro­mie­ni sło­necz­nych).

Więk­szość po­ro­dów od­by­wa się w no­cy – mó­wią sio­stry. – Wcze­śnia­ki po­win­ny tra­fiać do in­ku­ba­to­ra, ale co z te­go, że ma­my in­ku­ba­tor, je­śli nie ma prą­du. In­ku­ba­tor mu­si mieć pew­ne źró­dło ener­gii, dzię­ki niej mo­gli­by­śmy ura­to­wać wie­le dzie­ci. W ubie­głym ro­ku przy­ję­li­śmy 256 po­ro­dów! Pierw­sze dziec­ko, któ­re przy­szło u nas na świat, do­sta­ło imię Je­rzy – na cześć na­sze­go pa­tro­na. Dzia­ła­my ca­łą do­bę i nie chce­my ni­ko­mu od­ma­wiać po­mo­cy.

Solary dla przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

Tym ra­zem nie­groź­ny wy­pa­dek na mo­to­rze. Na zdję­ciu pie­lę­gniarz z prak­ty­kan­ta­mi

Solary dla przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

Po­ro­dów­ka

Print Friendly, PDF & Email