Budowa studni głębinowej w Gayaza (Uganda)

STUDNIA GŁĘBINOWA

LICZBA PROJEKTU: 40 DZIECI

MIEJSCE: UGANDA

NR PROJEKTU: 15/2024

Zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt budo­wy stud­ni głę­bi­no­wej za 4700 zło­tych w miej­sco­wo­ści Gay­aza (Ugan­da). Dwa lata temu dzię­ki Pań­stwa pomo­cy wybu­do­wa­li­śmy sie­ro­ci­niec w Gay­aza, miej­sco­wo­ści w Ugan­dzie. W związ­ku z koniecz­no­ścią wyko­na­nia odwier­tu stud­ni głę­bi­no­wej pod budo­wę chlew­ni, hodow­lę trzo­dy i upra­wę roślin, mają­cych słu­żyć domo­wi Św. Lilian w Gay­aza, prze­ka­za­li­śmy potrzeb­ną kwo­tę oso­bom nad­zo­ru­ją­cym ten pro­jekt. Wie­rzy­my, że budo­wa stud­ni jesz­cze bar­dziej uspraw­ni dzia­ła­nie sierocińca.

Link do nasze­go archi­wum wcze­śniej­szej zbiór­ki.

Na zdję­ciach wybu­do­wa­na już chlewnia: 

Budowa studni głębinowej w Gayaza (Uganda)
Budowa studni głębinowej w Gayaza (Uganda)
Budowa studni głębinowej w Gayaza (Uganda)
Budowa studni głębinowej w Gayaza (Uganda)