Kanały odpływowe dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

BUDOWA KANAŁÓW ODPŁYWOWYCH

LICZBA PROJEKTU: 70 METRÓW KANAŁÓW ODPŁYWOWYCH

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 47/2024

Prze­ka­za­li­śmy 2484 euro na budo­wę beto­no­wych kana­łów odpły­wo­wych na dłu­gość ok. 70 metrów. Po ukształ­to­wa­niu plat­form pod budo­wę szpi­ta­la i po ana­li­zie ilo­ści odpa­dów w cza­sie pory desz­czo­wej w oba­wie przed zale­wa­niem zachod­niej czę­ści plat­for­my szpi­ta­la wska­za­na jest budo­wa kana­łów odpły­wo­wych, czę­ścio­wo otwar­tych, a czę­ścio­wo pokry­tych meta­lo­wy­mi kra­ta­mi zabezpieczającymi.

W szpi­ta­lu będą pra­co­wać Mal­ga­sze, któ­rzy są przy­go­to­wy­wa­ni do pra­cy w zawo­dzie. Od naj­uboż­szych szpi­tal nie będzie pobie­rał żad­nych opłat, a resz­ta ludzi będzie pła­ci­ła nie­wiel­kie kwo­ty. „Nikt nie będzie odsy­ła­ny bez pomo­cy, jak to się zda­rza w pań­stwo­wych szpi­ta­lach – pod­kre­śla o. Dariusz Marut. – Pomo­że­my każdemu!”. 

Kanały odpływowe dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Kanały odpływowe dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)