Mur dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

MUR DLA SZPITALA W MAMPIKONY

LICZBA PROJEKTU: 200 METRÓW MURU

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 43/2024

Prze­ka­za­li­śmy 16 926 euro na mur dla szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar). Jest to część prac zwią­za­na z wykoń­cze­niem prze­strzen­nym i mają­ca na celu zabez­pie­cze­nie tere­nu szpi­ta­la. Ogro­dze­nie to mur na kamien­nych fun­da­men­tach (0,4 metra w zie­mi a następ­nie 0,4 metra ponad zie­mią) z cegły wypa­la­nej tra­dy­cyj­ną meto­dą obło­żo­nej cemen­to­wym tyn­kiem. Mur wzmoc­nio­ny będzie beto­no­wy­mi słup­ka­mi co 3 metry oraz oto­czo­ny od gór­nej czę­ści beto­no­wym zbro­je­niem. Cał­ko­wi­ta wyso­kość muru to 2,40 metra. Cena za m2 to 35,26 euro i 84,63 euro za metr bie­żą­cy. Cał­ko­wi­ty koszt budo­wy 200 metrów muru to 16 926 euro. 

Mur dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Mur dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)