Mleko humanizowane dla noworodków w klinice w Mampikony (Madagaskar)

ZAKUP MLEKA HUMANIZOWANEGO

LICZBA PROJEKTU: 1 ROK DOŻYWIANIA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 41/2024

Zaku­pi­li­śmy mle­ko huma­ni­zo­wa­ne za 11 057 euro, dla nowo­rod­ków obję­tych pro­gra­mem „Flam­boy­ant” w kli­ni­ce w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar). Mat­ki tych nowo­rod­ków z róż­nych wzglę­dów nie mogą wykar­mić swo­ich dzie­ci, czę­sto znaj­du­ją się rów­nież w bar­dzo trud­nej sytu­acji finan­so­wej. Rocz­ny koszt wyży­wie­nia jed­ne­go dziec­ka to ok. 1000 euro. 8 puszek po 400 gram star­cza na mie­sięcz­ne doży­wia­nie jed­ne­go dziecka. 

Mleko humanizowane dla noworodków w klinice w Mampikony (Madagaskar)