Podziękowanie

header
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
Budo­wa far­my dla szko­ły w Chin­go­li (Zambia)
Podziękowanie
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
Budo­wa far­my dla szko­ły w Chin­go­li (Zambia)

Podzię­ko­wa­nie

Dzię­ku­je­my za zło­żo­ną daro­wi­znę. Pie­nią­dze te prze­zna­czy­my na budo­wę far­my przy szko­le w Chin­go­li w Zambii. W tej tech­nicz­nej szko­le śred­niej uczy się 560 dzie­ci i mło­dych ludzi. Far­ma będzie miej­scem, gdzie będą się mogli uczyć zawo­du, a tak­że będzie źró­dłem żyw­no­ści dla nich oraz 100–200 dzie­ci uli­cy i sie­rot, doży­wia­nych co tydzień w Chingoli.

Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Pań­stwa daro­wi­zna spra­wia, że sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dziękuję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357 65 26