Podziękowanie

Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze
Podziękowanie
Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze

Podzię­ko­wa­nie

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wpła­tę na doży­wia­nie 1500 dzie­ci na pro­win­cji Mada­ga­ska­ru. Dzie­ci tej pomo­cy dzie­ci nie będą musia­ły pra­co­wać, lecz będą mogły się uczyć. Część z nich dzię­ki temu wspar­ciu wró­ci do szko­ły po prze­rwie, spo­wo­do­wa­nej nara­sta­ją­cym ubó­stwem w cza­sie epi­de­mii koronawirusa.

Na zdję­ciu widocz­ne są dzie­ci, obję­te doży­wia­niem w  miej­sco­wo­ści Mampikony.

Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Pań­stwa daro­wi­zna spra­wia, że sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dziękuję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357 65 26