Podziękowanie

header
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
Budo­wa far­my dla szko­ły w Chin­go­li (Zambia)
Podziękowanie
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
Budo­wa far­my dla szko­ły w Chin­go­li (Zambia)

Podzię­ko­wa­nie

Dzię­ku­je­my za zło­żo­ną daro­wi­znę. Środ­ki te zosta­ną prze­zna­czo­ne na doży­wia­nie 1550 dzie­ci na Mada­ga­ska­rze. W kil­ku szko­łach i sto­łów­kach dzie­ci będą otrzy­my­wa­ły codzien­nie cie­pły posi­łek, a wśród dzie­ci uli­cy w Anta­na­na­ry­wie będzie roz­pro­wa­dza­nych 120 obia­dów dziennie.

Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Pań­stwa daro­wi­zna spra­wia, że sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dziękuję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357 65 26