Podziękowanie

header
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
Doży­wia­nie 1550 głod­nych dzie­ci na Madagaskarze
Podziękowanie
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
Doży­wia­nie 1550 głod­nych dzie­ci na Madagaskarze

Podzię­ko­wa­nie

Dzię­ku­je­my za zło­żo­ną daro­wi­znę. Środ­ki te zosta­ną prze­zna­czo­ne na budo­wę szko­ły w lesie dla ludu Baka w Kame­ru­nie. Wie­my, że sys­tem budo­wy nie­wiel­kich szkół dla tam­tej­szych spo­łecz­no­ści się spraw­dza, dla­te­go wybie­ra­my te dzia­ła­nia, któ­re real­nie wpły­ną na popra­wę jako­ści życia ludzi.

Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Pań­stwa daro­wi­zna spra­wia, że sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dziękuję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.pl
tel. 12 357 65 26