fbpx
Podziękowanie za obiad

Dzię­ku­je­my za ufun­do­wa­nie po­sił­ku dla dzie­ci na Ma­da­ga­ska­rze. Co­dzien­nie przez ca­ły rok do­ży­wia­my 1100 dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (dwie sto­łów­ki dla 500 dzie­ci), sto­łów­kach we wsiach: Tsi­mi­ja­ly, An­don­go­na, An­di­lam­be (200 dzie­ci), w Die­go So­arez (szko­ła pa­ra­fial­na dla 200 naj­uboż­szych dzie­ci) i cen­trum Von­jy (An­ta­na­na­ri­vo, 200 dzie­ci).

Do­kład­ki da­je­my na wy­nos 🙂

Sha­re on fa­ce­bo­ok
Fa­ce­bo­ok
Sha­re on twit­ter
Twit­ter

© Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków, or­ga­ni­za­cja po­żyt­ku pu­blicz­ne­go KRS 0000415325

Zamów obiad!