Podziękowanie

Podziękowanie
Fot.: Daniel Kaspro­wicz
Podziękowanie
Podziękowanie
Fot.: Daniel Kaspro­wicz

Podzię­ko­wa­nie

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wpła­tę na budo­wę szko­ły muzycz­nej w Bouar w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Pań­stwa daro­wi­zna wes­prze budo­wę (etap wsta­wia­nia drzwi i okien oraz pokry­cia budyn­ków dachem) duże­go cen­trum edu­ka­cyj­ne­go, któ­re da wykształ­ce­nie i zawód set­kom dzie­ci. Dzie­ci w szko­le dosta­ją tak­że cie­pły posi­łek. Ta szko­ła to szan­sa dla kolej­nych poko­leń uta­len­to­wa­nych dzie­cia­ków!

Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Pań­stwa daro­wi­zna spra­wia, że sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dzię­ku­ję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357 65 26