Świetlica dla sierot w Kinszasie (DR Konga)

BUDOWA ŚWIETLICY

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIECI

MIEJSCE: KINSZASA, DRK

NR PROJEKTU: 01/2020

Prze­ka­za­li­śmy 4 tysią­ce euro na świe­tli­cę dla sie­rot na obrze­żach Kin­sza­sa. Na obrze­żach Kin­sza­sy (popu­la­cja: 13 mln) ludzie miesz­ka­ją w bara­kach. O pra­cę jest bar­dzo trud­no — pra­ca jest tyl­ko w cen­trum sto­li­cy, a pła­ca wyno­si 2–3 dola­ry za dzień.

Pastor odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję pro­jek­tu nazy­wa się Jere­mie Mufa­ta Min­gi i jest nie­peł­no­spraw­ny. W dzie­ciń­stwie zapadł na poważ­ną cho­ro­bę, skut­kiem tego jest nie­peł­no­spraw­ny na pra­wą nogę. Poma­ga naj­uboż­szym ze swo­jej dziel­ni­cy Kim­ban­se­ke. Rodzi­ny w tej dziel­ni­cy mają oko­ło 30 sie­rot. Są dni, że doro­śli i dzie­ci piją tyl­ko wodę.

Celem pro­jek­tu jest zakup tere­nu pod budo­wę przy­szłej szko­ły a tak­że budo­wa sali wspól­nej, któ­ra była­by jed­nym z miejsc nadziei dla osób żyją­cych w tej bied­nej dzielnicy.

 

 

 

Świetlica dla sierot w Kinszasa (Kongo)

Świetlica dla sierot w Kinszasa (Kongo)