15 koncentratorów tlenu dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

KONCENTRATORY TLENU

LICZBA PROJEKTU: 15 URZĄDZEŃ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 02/2020

Prze­ka­za­li­śmy 11 000 euro na zakup 15 kon­cen­tra­to­rów tle­nu da szpi­ta­la w Ant­si­ra­be. Szpi­tal posia­da oddział wewnętrz­ny, dzie­cię­cy, chi­rur­gicz­ny, mater­ni­te, dla wcze­śnia­ków, urgen­ce i OIOM (80 łożek) a jedy­nie 5 spraw­nych urzą­dzeń tego typu.

Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć milio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za mało. Szpi­tal Ave Maria to jedy­na tego typu pla­ców­ka w regio­nie i dla wie­lu jedy­na nadzie­ja na pomoc. Pla­ców­ka przyj­mu­je bez­płat­nie wie­lu ubo­gich. To, co jest w sta­nie zaro­bić, idzie na utrzy­ma­nie. Obec­nie trwa budo­wa nowe­go budyn­ku szpi­ta­la, któ­ry będzie się nazy­wał Szpi­tal Pol­ski, finan­so­wa­na przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki.

15 koncentratorów tlenu dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)