Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

LICZBA PROJEKTU: 80 PACJENTÓW DZIENNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 1/2022

Prze­ka­za­li­śmy 26 782,87 euro na wypo­sa­że­nie labo­ra­to­rium dys­pen­se­ru medycz­ne­go Sahan’i Maria w miej­sco­wo­ści Maril­lac – Tola­gna­ro na połu­dniu Mada­ga­ska­ru. Dzię­ki finan­so­wa­niu Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki uda­ło się wybu­do­wać labo­ra­to­rium. Aby mogło ono zacząć dzia­łać, potrzeb­ne jest spe­cja­li­stycz­ne wyposażenie.

Pro­jekt obej­mu­je wypo­sa­że­nie nowe­go budyn­ku labo­ra­to­rium w nie­zbęd­ny do dia­gno­sty­ki medycz­nej sprzęt m.in.: spek­tro­fo­to­metr pół­au­to­ma­tycz­ny, wirów­kę labo­ra­to­ryj­ną, desty­la­tor szkla­ny, auto­ma­tycz­ny ana­li­za­tor hema­to­lo­gicz­ny, mie­sza­dło obro­to­we, lodów­kę, pal­nik Bun­se­na, odczyn­ni­ki bio­lo­gicz­ne oraz inne akce­so­ria, potrzeb­ne do pra­wi­dło­wej pra­cy diagnostycznej.

Dys­pen­ser medycz­ny Sahan’i Maria to miej­sce, gdzie codzien­nie pod­sta­wo­wą opie­kę medycz­ną otrzy­mu­je ok. 80 osób. Nie zna­czy to, że jest to mak­sy­mal­na licz­ba cho­rych odwie­dza­ją­cych pla­ców­kę. Jest to mak­sy­mal­na licz­ba cho­rych, jaką jeden lekarz może przy­jąć w cią­gu dnia. Przy­chod­nia dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku, ale zwy­kle, bo takie są lokal­ne potrze­by, jest otwie­ra­na rów­nież w sobo­ty, a nawet nie­dzie­le i świę­ta. Pacjen­ta­mi pla­ców­ki w więk­szo­ści są oso­by bar­dzo ubo­gie, któ­re poko­nu­ją pie­szo ogrom­ne odle­gło­ści, żeby dotrzeć tutaj ze swo­jej wio­ski i otrzy­mać pomoc. W ubie­głym roku do dys­pen­ser przy­by­ło wie­lu nowych pacjen­tów, uchodź­ców kli­ma­tycz­nych, któ­rzy emi­gro­wa­li z tere­nów dotknię­tych suszą i głodem.

Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)

Obec­nie labo­ra­to­rium, ze wzglę­du na bar­dzo ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, wyko­nu­je pod­sta­wo­wą mor­fo­lo­gię, ozna­cze­nia gru­py krwi, sedy­men­ta­cję czer­wo­nych krwi­nek, aglu­ty­na­cję latek­so­wą, ana­li­zy myko­bak­te­rio­lo­gicz­ne i nasi­to­lo­gicz­ne, testy na mala­rię, dur brzusz­ny i testy cią­żo­we. W nowym labo­ra­to­rium będą dostęp­ne rów­nież ana­li­zy immu­no­lo­gicz­ne, peł­na mor­fo­lo­gia krwi, bada­nia pod kątem tok­so­pla­zmo­zy itp., bada­nia tar­czy­cy, bada­nia hemo­sta­zy oraz bada­nia na obec­ność wsze­la­kich paso­ży­tów wystę­pu­ją­cych w tej czę­ści kra­ju. Ofer­ta nowe­go labo­ra­to­rium pozwo­li wyko­nać wszel­kie nie­zbęd­ne bada­nia w jed­nym miej­scu, bez potrze­by wyjaz­du do mia­sta, cze­ka­nia w kolej­ce w szpi­ta­lu i pono­sze­nia dodat­ko­wych opłat z tym zwią­za­nych, co jest szcze­gól­nie istot­ne dla ubo­gich pacjen­tów dyspenser.

Labo­ra­to­rium będzie sta­ra­ło się (w mia­rę moż­li­wo­ści) być samo­wy­star­czal­ne, co ozna­cza, że będzie świad­czy­ło usłu­gi dar­mo­we dla osób pozba­wio­nych środ­ków na lecze­nie, ale będzie pobie­ra­ło opła­ty par­ty­cy­pa­cyj­ne od osób, któ­re są w sta­nie zapła­cić za usłu­gi medyczne.

Wyposażenie laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)