Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)

WALKA Z EPIDEMIĄ

LICZBA PROJEKTU: 3231 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 2/2022

Prze­ka­za­li­śmy 3231 euro na zakup środ­ków nie­zbęd­nych do wal­ki z pan­de­mia COVID-19 w miej­sco­wo­ściach Bere­vo i Tsi­ri­bi­hi­na na Mada­ga­ska­rze. Aktu­al­nie w regio­nie wybu­chła kolej­na fala epi­de­mii i licz­ba zacho­ro­wań gwał­tow­nie się zwięk­sza. Naj­uboż­si miesz­kań­cy, któ­ry­mi zaj­mu­je się współ­fi­nan­so­wa­na przez naszą Fun­da­cję przy­chod­nia, nie mają środ­ków nawet na zakup mase­czek czy leków. Stąd powsta­ła potrze­ba zaku­pu: mase­czek ochron­nych (310 euro), ręka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych (420 euro), środ­ków do dezyn­fek­cji (521 euro) oraz leków dla naj­uboż­szych pacjen­tów (1980 euro). 

Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)
Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)
Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)
Środki do walki z epidemia w Berevo (Madagaskar)