Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundi)

INTERWENCYJNE DOŻYWIANIE

LICZBA PROJEKTU: 1000 KG FASOLI

MIEJSCE: GATARA, BURUNDI

NR PROJEKTU: 02/2018

Prze­ka­za­li­śmy 2100 euro dla Sióstr Kano­ni­czek Ducha Świę­te­go, Gata­ra, Burun­dia na inter­wen­cyj­ne doży­wia­nie rodzin wobec klę­ski gło­du w rejonie.

Na tere­nie gmi­ny Gata­ra w Burun­di tyl­ko w stycz­niu 2018 r. zmar­ło z wycień­cze­nia 78 osób, a według danych para­fial­nych oko­ło 760 rodzin cier­pi głód i nie ma pra­wie żad­nych środ­ków na utrzy­ma­nie. Sytu­acja ta jest spo­wo­do­wa­na suszą, któ­ra trwa­ła od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka 2017 r., cho­ro­ba­mi roślin upraw­nych, któ­re są pod­sta­wą wyży­wie­nia tutej­szej lud­no­ści: manio­ku i słod­kich ziem­nia­ków, sła­bym uro­dza­jem faso­li, wzro­stem cen pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych oraz pogłę­bia­ją­cy się kry­zys eko­no­micz­ny w całym kra­ju. Do tego docho­dzą kra­dzie­że plo­nów doj­rze­wa­ją­cych. Kto nie ma moż­li­wo­ści pil­no­wa­nia swo­ich plo­nów, ten nie rów­nież nie zbie­ra. Obec­nie (koniec stycz­nia 2018 r.) jest okres zbio­rów, nie­ste­ty, nie­któ­rzy już zdą­ży­li zjeść, zanim plo­ny doj­rza­ły albo sprze­dać jesz­cze przed zbio­rem. Dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych zaku­pio­no zarów­no żyw­ność bez­po­śred­nio do spo­ży­cia, jak i na zasiew:

1000 kg mąki manio­ko­wej za 1 200 000 fbu

1000 kg mąki kuku­ry­dzia­nej za 1 200 000 fbu

400 kg mąki sojo­wej za  720 000 fbu

200 kg cukru za 500 000 fbu

1000 kg faso­li na zasiew­za 1 000 000 fbu

Razem 4 620 000 fbu (4 620 000 fran­ków burundz­kich to ok. 2 100 euro)

 

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)