fbpx

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundi)

Prze­ka­za­li­śmy 2100 eu­ro dla Sióstr Ka­no­ni­czek Du­cha Świę­te­go, Ga­ta­ra, Bu­run­dia na in­ter­wen­cyj­ne do­ży­wia­nie ro­dzin wo­bec klę­ski gło­du w re­jo­nie.

Na te­re­nie gmi­ny Ga­ta­ra w Bu­run­di tyl­ko w stycz­niu 2018 r. zmar­ło z wy­cień­cze­nia 78 osób, a we­dług da­nych pa­ra­fial­nych oko­ło 760 ro­dzin cier­pi głód i nie ma pra­wie żad­nych środ­ków na utrzy­ma­nie. Sy­tu­acja ta jest spo­wo­do­wa­na su­szą, któ­ra trwa­ła od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka 2017 r., cho­ro­ba­mi ro­ślin upraw­nych, któ­re są pod­sta­wą wy­ży­wie­nia tu­tej­szej lud­no­ści: ma­nio­ku i słod­kich ziem­nia­ków, sła­bym uro­dza­jem fa­so­li, wzro­stem cen pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych oraz po­głę­bia­ją­cy się kry­zys eko­no­micz­ny w ca­łym kra­ju. Do te­go do­cho­dzą kra­dzie­że plo­nów doj­rze­wa­ją­cych. Kto nie ma moż­li­wo­ści pil­no­wa­nia swo­ich plo­nów, ten nie rów­nież nie zbie­ra. Obec­nie (ko­niec stycz­nia 2018 r.) jest okres zbio­rów, nie­ste­ty, nie­któ­rzy już zdą­ży­li zjeść, za­nim plo­ny doj­rza­ły al­bo sprze­dać jesz­cze przed zbio­rem. Dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych za­ku­pio­no za­rów­no żyw­ność bez­po­śred­nio do spo­ży­cia, jak i na za­siew:

1000 kg mą­ki ma­nio­ko­wej za 1 200 000 fbu

1000 kg mą­ki ku­ku­ry­dzia­nej za 1 200 000 fbu

400 kg mą­ki so­jo­wej za  720 000 fbu

200 kg cu­kru za 500 000 fbu

1000 kg fa­so­li na za­siew­za 1 000 000 fbu

Ra­zem 4 620 000 fbu (4 620 000 fran­ków bu­rundz­kich to ok. 2 100 eu­ro)

 

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundia)

Print Friendly, PDF & Email