fbpx

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na wy­po­sa­że­nie Cen­trum „Dom z Ma­rzeń” (two­rzo­ne­go przez Fun­da­cję Po­mo­cy Hu­ma­ni­tar­nej „Re­demp­to­ris Mis­sio”). Je­go za­da­niem ma być oto­cze­nie opie­ką dzie­ci od kil­ku mie­się­cy aż do ukoń­cze­nia szko­ły śred­niej — od do­ży­wia­nia po­przez opie­kę nad dzieć­mi do lat 4., po­zba­wio­ny­mi opie­ki ro­dzi­ny, opie­kę nad dzieć­mi do­świad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy fi­zycz­nej i mo­le­sto­wa­nia a skoń­czyw­szy na za­ję­ciach dla mło­dzie­ży uczęsz­cza­ją­cych do szkół na te­re­nie mi­sji. Do­dat­ko­wo przy Cen­trum po­wsta­nie Do­mek dla Wo­lon­ta­riu­szy (le­ka­rze, pie­lę­gniar­ki, na­uczy­cie­le itp.).

Mi­sja Ki­tha­tu mie­ści się w mie­ście Me­ru w Pro­win­cji Wschod­niej, w gó­rzy­stym te­re­nie, oko­ło 200 km od Na­iro­bi. Jest to re­jon rol­ni­czy, lud­ność bę­dą­ca pod opie­ką mi­sji jest bied­na i nie­wy­kształ­co­na. Pla­ców­ka mi­syj­na w Ki­tha­tu obej­mu­je te­re­ny skła­da­ją­ce się w więk­szo­ści z ma­łych go­spo­darstw wiej­skich. Na te­re­nie mi­sji znaj­du­ją się przed­szko­le, szko­ła pod­sta­wo­wa, gdzie ra­zem uczęsz­cza 300 dzie­ci, szko­ła szy­cia, stwo­rzo­na spe­cjal­nie dla mło­dzie­ży ze słab­szy­mi wy­ni­ka­mi w na­uce, oraz ośro­dek zdro­wia. Mi­sja pro­wa­dzi rów­nież ak­cje do­ży­wia­nia dla dzie­ci do lat 4; obec­nie obej­mu­je nią ok. 22 dzie­ci.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

W Ki­tha­tu i oko­li­cach jest du­żo dzie­ci, któ­re nie ma­ją oboj­ga lub jed­ne­go z ro­dzi­ców. Aby po­móc dzie­ciom i ro­dzi­nom znaj­du­ją­cym się w tak trud­nej sy­tu­acji, a jed­no­cze­śnie nie wy­ob­co­wy­wać tych dzie­ci ich z wła­sne­go śro­do­wi­ska przez umiesz­cza­nie ich w do­mu dziec­ka, sio­stry roz­po­czę­ły pro­wa­dze­nie przed­szko­la i szko­ły w Ki­tha­tu. Dzie­ci oprócz edu­ka­cji są ob­ję­te opie­ką me­dycz­ną i do­ży­wia­niem — otrzy­mu­ją dwa po­sił­ki dzien­nie, a te z ro­dzin bar­dzo ubo­gich otrzy­mu­ją do­dat­ko­wo żyw­ność do do­mu. Szko­ła za­pew­nia po­moc dzie­ciom oraz ich edu­ka­cję od 4. ro­ku ży­cia tzn. od za­jęć przed­szkol­nych.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Du­żym pro­ble­mem jest opie­ka nad dzieć­mi do 4. ro­ku ży­cia, któ­re nie są jesz­cze ob­ję­te opie­ką przed­szkol­ną. Bar­dzo czę­sto do ośrod­ka tra­fia­ły dzie­ci, któ­rych stan zdro­wia wy­ma­gał na­tych­mia­sto­wej po­mo­cy i in­ten­syw­nej opie­ki, by mo­gło ono w ogó­le prze­żyć i za­cząć roz­wi­jać się w mia­rę nor­mal­nie. Nie­rzad­ko tra­fia­ją do ośrod­ka dzie­ci dwu­let­nie, wa­żą­ce mniej niż 7 kg, dzie­ci, któ­re nie cho­dzą i nie mó­wią, gdyż ich pra­wi­dło­wy roz­wój zo­stał za­ha­mo­wa­ny przez głód, cho­ro­by i ele­men­tar­ny brak opie­ki. By ja­koś te­mu za­ra­dzić, Sio­stry roz­po­czę­ły pro­gram do­kar­mia­nia i opie­ki me­dycz­nej nad dzieć­mi po­ni­żej 4. ro­ku ży­cia. Dzie­ci te przy­no­szo­ne są do ośrod­ka o godz. 8:00 — 8:30, i za­bie­ra­ne do do­mów przez opie­ku­nów o godz. 17:00. Ra­no są ką­pa­ne i prze­bie­ra­ne w czy­stą odzież. W cią­gu dnia otrzy­mu­ją 4 po­sił­ki, a do­dat­ko­wą część po­ży­wie­nia za­bie­ra­ją do do­mu. W cza­sie po­by­tu dzie­ci ba­wią się i ma­ją czas na spa­nie. Je­śli dziec­ko jest cho­re, za­bie­ra­ne jest na­tych­miast do ośrod­ka zdro­wia lub szpi­ta­la, w za­leż­no­ści od pro­ble­mu, by otrzy­mać na­tych­mia­sto­we le­cze­nie. Część z nich wy­ma­ga pro­stych ćwi­czeń, by za­cząć sia­dać, sta­wać, sa­mo­dziel­nie cho­dzić czy mó­wić. Nie­ste­ty, miej­sce, gdzie obec­nie pro­wa­dzo­na jest ta dzia­łal­ność jest ma­łe i nie po­zwa­la na ob­ję­cie opie­ką więk­szej licz­by dzie­ci.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Sio­stry od kil­ku już lat szu­ka­ły środ­ków fi­nan­so­wych na po­wsta­nie Cen­trum, któ­re po­zwo­li zmie­nić sy­tu­ację po­krzyw­dzo­nych dzie­ci i dać im szan­sę na lep­szy start w do­ro­słość. W ośrod­ku świad­czo­na bę­dzie po­moc szcze­gól­nie dla czte­rech grup dzie­ci:

  1. Do­ży­wia­nie dzie­ci, któ­re ma­ją bar­dzo trud­ną sy­tu­acje w do­mu. Dzie­ci te uczęsz­cza­ją do szko­ły na mi­sji. W szko­le otrzy­mu­ją dwa po­sił­ki dzien­nie. Pierw­szy po­si­łek jest o godz. 10 ra­no a obiad o godz. 13. Nie­ste­ty, bar­dzo czę­sto obiad dla tych dzie­ci był ostat­nim po­sił­kiem w da­nym dniu, na dru­gi dzień dzie­ci przy­cho­dzi­ły do szko­ły głod­ne, za­sy­pia­ły lub mdla­ły na lek­cjach. W związ­ku z ta­ką sy­tu­acją Sio­stry roz­po­czę­ły wy­da­wać ko­lej­ny po­si­łek o 7 ra­no przed roz­po­czę­ciem za­jęć szkol­nych. W Cen­trum znaj­do­wa­ła­by się kuch­nia i ja­dal­nia, gdzie by­ły­by przy­go­to­wy­wa­ne po­sił­ki dla dzie­ci. Do­dat­ko­wo dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych by­ły­by przy­go­to­wy­wa­ne pacz­ki żyw­no­ścio­we do za­bra­nia do do­mu. Sio­stry sza­cu­ją, że by­ła­by to gru­pa ok. 40 dzie­ci.
  2. Opie­ka nad dzieć­mi do 4. ro­ku ży­cia, któ­re ma­ją trud­ną sy­tu­acje w do­mu, stra­ci­ły mat­ki. Ży­cie ta­kich dzie­ci jest za­gro­żo­ne ze wzglę­du na brak po­ży­wie­nia oraz pod­sta­wo­wej opie­ki. Dzie­ci by­ły­by przy­no­szo­ne ra­no i od­bie­ra­ne po po­łu­dniu, otrzy­my­wa­ły­by 4 po­sił­ki dzien­nie. Mi­sja obec­nie pro­wa­dzi już ta­ką dzia­łal­ność, ale ze wzglę­du na bra­ki lo­ka­lo­we mo­że przy­jąć tyl­ko 22 dzie­ci.
  3. Dzie­ci, któ­rych ży­cie lub zdro­wie jest za­gro­żo­ne ze wzglę­du na mo­le­sto­wa­nie, bi­cie lub cał­ko­wi­te zo­sta­wie­nie dziec­ka bez opie­ki. Dzie­ci te zna­la­zły­by w cen­trum schro­nie­nie oraz dom w naj­bar­dziej trud­nej sy­tu­acji, a na­stęp­nie z po­mo­cą miej­sco­wych władz po­dej­mo­wa­na by­ła­by de­cy­zja co do dal­sze­go lo­su dzie­ci. Cen­trum mo­gło­by za­pew­nić opie­kę 8–16 chłop­com i 8–16 dziew­czyn­kom.
  4. Mło­dzież. Cen­trum po­zwo­li­ło­by na pro­wa­dze­nie spo­tkań dla mło­dzie­ży (ak­ty­wi­zu­ją­cych i edu­ka­cyj­nych), dzię­ki któ­rym mia­ła­by ona moż­li­wość roz­ma­wia­nia i dzie­le­nia się trud­no­ścia­mi czy osią­gnię­cia­mi w szko­le. Spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne by­ły­by dla ok. 40 osób.

Fun­da­cja Po­mo­cy Hu­ma­ni­tar­nej „Re­demp­to­ris Mis­sio” po­wsta­ła w 1992 ro­ku w Po­zna­niu z ini­cja­ty­wy śro­do­wi­ska na­uko­we­go Aka­de­mii Me­dycz­nej im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. Ce­lem ist­nie­nia Fun­da­cji jest stwo­rze­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go za­ple­cza dla pol­skich mi­sjo­na­rzy, pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność me­dycz­ną wśród cho­rych w naj­uboż­szych kra­jach świa­ta.

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Wyposażenie Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)