Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

REMONT SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 103 M MURU

MIEJSCE: NGAOUNDAYE, RŚA

NR PROJEKTU: 02/2019

Prze­ka­za­li­śmy 6000 euro na dofi­nan­so­wa­nie ogro­dze­nia pose­sji szko­ły w Nga­oun­daye (Repu­bli­ka Środ­ko­wej Afry­ki) a tak­że pomoc w zmo­der­ni­zo­wa­niu szko­ły kra­wiec­kiej. Pro­jekt obej­mu­je wybu­do­wa­nie 103 m muru, odno­wie­nie pomiesz­czeń kra­wiec­kich, zakup maszyn do szy­cia, budo­wę wej­ścia na weran­dę oraz toa­let dla nauczy­cie­li i uczen­nic szko­ły kra­wiec­kiej. Ogro­dze­nie pose­sji szko­ły było nie­zbęd­ne, bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację poli­tycz­ną kra­ju i rebe­lian­tów, któ­rzy miesz­ka­ją nie­opo­dal i sys­te­ma­tycz­nie okra­da­ją ludzi.

Obec­nie w szko­le pod­sta­wo­wej prze­by­wa oko­ło 500 dzie­ci (jest tu tak­że przed­szko­le — 42 dzie­ci w wie­ku od 3 do 5 lat). W szko­le kra­wiec­kiej zapi­sa­nych jest 28 osób. Zgło­si­ło się nato­miast spo­ro kolej­nych rodzi­ców czy też opie­ku­nów 11–13-letnich dziew­czy­nek, pro­sząc o przy­ję­cie do szko­ły. Dla tutej­szych uczen­nic wie­dza połą­czo­na z nauką zawo­du jest jedy­ną szan­są na przy­go­to­wa­nie się do doro­słe­go i samo­dziel­ne­go życia. Dla­te­go też oprócz kra­wiec­twa dziew­czę­ta będą się uczyć tak­że zajęć kuli­nar­nych. Tam­tej­sza die­ta jest bar­dzo ubo­ga w wita­mi­ny i skład­ni­ki odżyw­cze. Nie­do­ży­wie­nie, ane­mia jest czę­stą przy­czy­ną śmier­ci — zwłasz­cza dzie­ci. Bar­dzo bra­ku­je edu­ka­cji, pod­sta­wo­wej wie­dzy na temat żywie­nia czy higie­ny. W pla­nach jest tak­że wła­sny ogród warzyw­ny i budo­wa pie­ca do chle­ba, któ­re będą potrzeb­ne do zajęć kulinarnych.

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Szko­ła pod­sta­wo­wa jak i kra­wiec­ka powsta­ła jako pomoc dla tutej­szej lud­no­ści, zwłasz­cza ubo­gich dziew­cząt. Opła­ta za szko­łę jest niska, a więc nie­wy­star­cza­ją­ca, aby pokryć wszyst­kie kosz­ty. Uczy się tu spo­ro sie­rot, dzie­ci osób ubo­gich, któ­re pła­cą tyl­ko sym­bo­licz­ne kwoty.