fbpx

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Prze­ka­za­li­śmy 6000 eu­ro na do­fi­nan­so­wa­nie ogro­dze­nia po­se­sji szko­ły w Nga­oun­daye (Re­pu­bli­ka Środ­ko­wej Afry­ki) a tak­że po­moc w zmo­der­ni­zo­wa­niu szko­ły kra­wiec­kiej. Pro­jekt obej­mu­je wy­bu­do­wa­nie 103 m mu­ru, od­no­wie­nie po­miesz­czeń kra­wiec­kich, za­kup ma­szyn do szy­cia, bu­do­wę wej­ścia na we­ran­dę oraz to­a­let dla na­uczy­cie­li i uczen­nic szko­ły kra­wiec­kiej. Ogro­dze­nie po­se­sji szko­ły by­ło nie­zbęd­ne, bio­rąc pod uwa­gę sy­tu­ację po­li­tycz­ną kra­ju i re­be­lian­tów, któ­rzy miesz­ka­ją nie­opo­dal i sys­te­ma­tycz­nie okra­da­ją lu­dzi.

Obec­nie w szko­le pod­sta­wo­wej prze­by­wa oko­ło 500 dzie­ci (jest tu tak­że przed­szko­le — 42 dzie­ci w wie­ku od 3 do 5 lat). W szko­le kra­wiec­kiej za­pi­sa­nych jest 28 osób. Zgło­si­ło się na­to­miast spo­ro ko­lej­nych ro­dzi­ców czy też opie­ku­nów 11–13-letnich dziew­czy­nek, pro­sząc o przy­ję­cie do szko­ły. Dla tu­tej­szych uczen­nic wie­dza po­łą­czo­na z na­uką za­wo­du jest je­dy­ną szan­są na przy­go­to­wa­nie się do do­ro­słe­go i sa­mo­dziel­ne­go ży­cia. Dla­te­go też oprócz kra­wiec­twa dziew­czę­ta bę­dą się uczyć tak­że za­jęć ku­li­nar­nych. Tam­tej­sza die­ta jest bar­dzo ubo­ga w wi­ta­mi­ny i skład­ni­ki od­żyw­cze. Nie­do­ży­wie­nie, ane­mia jest czę­stą przy­czy­ną śmier­ci — zwłasz­cza dzie­ci. Bar­dzo bra­ku­je edu­ka­cji, pod­sta­wo­wej wie­dzy na te­mat ży­wie­nia czy hi­gie­ny. W pla­nach jest tak­że wła­sny ogród wa­rzyw­ny i bu­do­wa pie­ca do chle­ba, któ­re bę­dą po­trzeb­ne do za­jęć ku­li­nar­nych.

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Modernizacja szkoły krawieckiej w Ngaoundaye (Republika Środkowej Afryki)

Szko­ła pod­sta­wo­wa jak i kra­wiec­ka po­wsta­ła ja­ko po­moc dla tu­tej­szej lud­no­ści, zwłasz­cza ubo­gich dziew­cząt. Opła­ta za szko­łę jest ni­ska, a więc nie­wy­star­cza­ją­ca, aby po­kryć wszyst­kie kosz­ty. Uczy się tu spo­ro sie­rot, dzie­ci osób ubo­gich, któ­re pła­cą tyl­ko sym­bo­licz­ne kwo­ty.

Print Friendly, PDF & Email