fbpx

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy mi­sji ka­to­lic­kiej w Awan­dje­lo 3000 zł na za­kup le­ków dla punk­tu sa­ni­tar­ne­go w Kpan­gan­zi­pio. Wio­ska, na­le­żą­ca do pa­ra­fii mi­syj­nej Św. Ja­na Paw­ła w Awan­dje­lo, jest od­da­lo­na od roz­wi­ja­ją­cych się miej­sco­wo­ści. Brak prze­jezd­nych, ca­ło­rocz­nych dróg spo­wo­do­wał, że wła­dze po­wia­tu nie in­te­re­so­wa­ły się miesz­kań­ca­mi Kpan­gan­zi­pio ani ich pro­ble­ma­mi i po­trze­ba­mi. W 2009 ro­ku za­czę­to pro­jekt bu­do­wy punk­tu sa­ni­tar­ne­go, aby ob­jąć pod­sta­wo­wą po­mo­cą me­dycz­ną ma­łe dzie­ci. Kon­struk­cja do­bie­gła koń­ca do­pie­ro w 2012 ro­ku. Na za­koń­cze­nie pro­jek­tu po­ja­wi­ły się dwa pro­ble­my — brak na miej­scu pod­sta­wo­wych le­ków oraz brak wy­star­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cji u prze­szko­lo­nych sa­ni­ta­riu­szy. Po licz­nych na­le­ga­niach mi­ni­ster­stwo zdro­wia skie­ro­wa­ło do wio­ski w ma­ju 2018 ro­ku do­świad­czo­ne­go pie­lę­gnia­rza, aby wspól­nie z wio­sko­wym ko­mi­te­tem mógł dys­po­no­wać punk­tem sa­ni­tar­nym oraz słu­żyć po­ra­dą, przyj­mu­jąc cho­rych. Po­zo­stał pro­blem bra­ku le­ków, któ­re moż­na by na miej­scu od­sprze­da­wać cho­rym z nie­wiel­ką pro­wi­zją, któ­ra z ko­lei za­pew­ni­ła­by rów­no­cze­sne re­gu­lar­ne uzu­peł­nia­nie koń­czą­cych się le­ków. Za­kup pod­sta­wo­wych le­ków po­zwo­li za­bez­pie­czyć funk­cjo­no­wa­nie punk­tu sa­ni­tar­ne­go i cho­rym za­pew­ni na­tych­mia­sto­wą po­moc.

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Print Friendly, PDF & Email