Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

ZAKUP LEKÓW

LICZBA PROJEKTU: 3000 ZŁ

MIEJSCE: KPANGANZIPIO, TOGO

NR PROJEKTU: 24/2018

Prze­ka­za­li­śmy misji kato­lic­kiej w Awan­dje­lo 3000 zł na zakup leków dla punk­tu sani­tar­ne­go w Kpan­gan­zi­pio. Wio­ska, nale­żą­ca do para­fii misyj­nej Św. Jana Paw­ła w Awan­dje­lo, jest odda­lo­na od roz­wi­ja­ją­cych się miej­sco­wo­ści. Brak prze­jezd­nych, cało­rocz­nych dróg spo­wo­do­wał, że wła­dze powia­tu nie inte­re­so­wa­ły się miesz­kań­ca­mi Kpan­gan­zi­pio ani ich pro­ble­ma­mi i potrze­ba­mi. W 2009 roku zaczę­to pro­jekt budo­wy punk­tu sani­tar­ne­go, aby objąć pod­sta­wo­wą pomo­cą medycz­ną małe dzie­ci. Kon­struk­cja dobie­gła koń­ca dopie­ro w 2012 roku. Na zakoń­cze­nie pro­jek­tu poja­wi­ły się dwa pro­ble­my — brak na miej­scu pod­sta­wo­wych leków oraz brak wystar­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cji u prze­szko­lo­nych sani­ta­riu­szy. Po licz­nych nale­ga­niach mini­ster­stwo zdro­wia skie­ro­wa­ło do wio­ski w maju 2018 roku doświad­czo­ne­go pie­lę­gnia­rza, aby wspól­nie z wio­sko­wym komi­te­tem mógł dys­po­no­wać punk­tem sani­tar­nym oraz słu­żyć pora­dą, przyj­mu­jąc cho­rych. Pozo­stał pro­blem bra­ku leków, któ­re moż­na by na miej­scu odsprze­da­wać cho­rym z nie­wiel­ką pro­wi­zją, któ­ra z kolei zapew­ni­ła­by rów­no­cze­sne regu­lar­ne uzu­peł­nia­nie koń­czą­cych się leków. Zakup pod­sta­wo­wych leków pozwo­li zabez­pie­czyć funk­cjo­no­wa­nie punk­tu sani­tar­ne­go i cho­rym zapew­ni natych­mia­sto­wą pomoc.

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)

Zakup leków dla punktu sanitarnego w Kpanganzipio (Togo)