fbpx

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Prze­ka­za­li­śmy 4300 eu­ro na wy­po­sa­że­nie ośrod­ka dla nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci w Lai (Czad). To nie­wiel­kie mia­stecz­ko le­ży na po­łu­dniu Cza­du, w re­gio­nie utrzy­mu­ją­cym się z upra­wy ry­żu. Mia­stecz­ko jest po czę­ści od­cię­te od świa­ta, ja­ko że w po­rze desz­czo­wej dro­ga jest za­le­wa­na przez rze­kę. Dro­ga nie jest wy­ło­żo­na as­fal­tem, więc po­dróż by­wa utrud­nio­na a cza­sem nie­moż­li­wa.

Ośro­dek Ta­li­ta Kum, pro­wa­dzo­ny przez miej­sco­wy Ca­ri­tas, dzia­ła od nie­daw­na. Na sta­łe miesz­ka w nim 23 dzie­ci, a ko­lej­ne sze­ścio­ro ko­rzy­sta z opie­ki w sys­te­mie dzien­nym. Dzie­ci cho­dzą do zwy­kłej szko­ły, któ­ra umoż­li­wia im in­te­gra­cję. Do ośrod­ka przy­cho­dzą na do­dat­ko­we za­ję­cia, warsz­ta­ty. Uczą się tu m.in. szy­cia, ro­bie­nia na dru­tach, pod­staw sto­lar­ki. Naj­star­sza gru­pa – mło­dzież – jest przy­ucza­na do za­wo­du kraw­ca. Ośro­dek ma moż­li­wość pro­wa­dze­nia tur­nu­sów re­ha­bi­li­ta­cyj­nych. Nie­ste­ty, nie wszyst­kie moż­li­wo­ści ośrod­ka by­ły wy­ko­rzy­sty­wa­ne, gdyż bra­ko­wa­ło wy­po­sa­że­nia.

Dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców Fun­da­cji wy­po­sa­żo­no ośro­dek w nie­zbęd­ne rze­czy do na­uki. Tak­że dzie­ci, ko­rzy­sta­jąc z oka­zji, sa­me uczest­ni­czy­ły w two­rze­niu me­bli, przez co zdo­by­wa­ły no­we umie­jęt­no­ści. Po­wsta­ły dwa du­że re­ga­ły, je­den na książ­ki, dru­gi na przed­mio­ty słu­żą­ce do na­uki szy­cia i dwie du­że za­my­ka­ne sza­fy. Wszyst­kie te rze­czy to pra­ca dzie­ci pod okiem na­uczy­cie­la.

Wy­po­sa­żo­no ma­ły warsz­tat sto­lar­ski, któ­ry słu­ży dzie­ciom, głów­nie chłop­com nie­peł­no­spraw­nym, do na­uki za­wo­du — tak by w przy­szło­ści, opusz­cza­jąc ośro­dek, mo­gli sa­mo­dziel­nie za­ra­biać na swo­je utrzy­ma­nie.

Wy­po­sa­żo­no nie­wiel­ką bi­blio­te­kę w książ­ki, za­ku­pio­no kil­ka słow­ni­ków, książ­ki do gra­ma­ty­ki i or­to­gra­fii, pod­ręcz­ni­ki oraz ze­staw en­cy­klo­pe­dii, z któ­rych dzie­ci mo­gą ko­rzy­stać i zdo­by­wać wie­dzę na każ­dym po­zio­mie na­ucza­nia. W Cza­dzie ro­dzi­ców nie stać na pod­ręcz­ni­ki szkol­ne, w szko­łach też ich nie ma, stąd dzie­ci w ośrod­ku ma­ją szan­sę na to, by po po­wro­cie ze szko­ły móc da­lej się uczyć. Za­ku­pio­no tak­że książ­ki z li­te­ra­tu­rą: po­wie­ści, opo­wia­da­nia, wier­sze — by pod­opiecz­ni ośrod­ka mo­gli roz­wi­jać się, po­zna­wać no­we rze­czy.

Za­ku­pio­no tak­że trzy no­we ma­szy­ny do szy­cia, by dziew­czyn­ki mo­gły się uczyć od ma­łe­go pod­staw kra­wiec­twa. W ośrod­ku jest gru­pa star­szych dzie­ci, któ­re ni­gdy nie by­ły w szko­le i to one co­dzien­nie uczą się za­wo­du. Dla nich za­ku­pio­no ma­te­ria­ły a tak­że weł­ny i dru­ty. Te­raz pod­opiecz­ni ośrod­ka two­rzą prze­róż­ne rze­czy: czap­ki, skar­pet­ki, swe­ter­ki czy spoden­ki a tak­że nie­wiel­kie ob­ru­sy.

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Wyposażenie ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Lai (Czad)

Print Friendly, PDF & Email