fbpx

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła za­kup prze­no­śne­go apa­ra­tu USG dla przy­chod­ni w Lo­me, To­go.

W Lo­me — sto­li­cy To­go, jest po pro­stu nę­dza. Ci, któ­rzy tu przy­jeż­dża­ją, my­ślą, że znaj­dą tu pra­cę, a nie znaj­du­ją ani jej, ani pie­nię­dzy, ani miesz­ka­nia. Nie ma­ją co zjeść, bo nie ma cze­go upra­wiać ani ho­do­wać. Czę­sto miesz­ka­ją na tar­gu. Moż­na ich zna­leźć śpią­cych pod dasz­ka­mi na ba­za­rach, gdzie upra­wia­ją drob­ny han­del lub naj­mu­ją się ja­ko tra­ga­rze. Ci lu­dzie ży­ją z dnia na dzień. Otrzy­mu­ją skraj­nie ni­skie wy­na­gro­dze­nie. Czę­sto tra­fia­ją do przy­chod­ni sióstr słu­żeb­ni­czek w bar­dzo złym sta­nie, wy­ma­ga­ją­cym na­tych­mia­sto­wej in­ter­wen­cji.

La­bo­ra­to­rium bez okien i dwo­je dzie­ci na jed­nym łóż­ku

Bu­dy­nek jest ma­lut­ki, ma­łe sa­le, pro­wi­zo­rycz­na ap­te­ka, ma­leń­kie la­bo­ra­to­rium bez okien, wspól­na sa­la dzien­ne­go po­by­tu dla wszyst­kich pa­cjen­tów — nie­za­leż­nie od wie­ku i płci. Jest tu tyl­ko osiem łó­żek i czę­sto trze­ba po­ło­żyć na przy­kład dwo­je dzie­ci na tym sa­mym łóż­ku, by pod­łą­czyć kro­plów­kę. Sio­stry chcą do­bu­do­wać pię­tro, gdzie bę­dzie ga­bi­net do kon­sul­ta­cji dla ko­biet w cią­ży, prze­nieść i po­więk­szyć la­bo­ra­to­rium, do­bu­do­wać sa­le do kon­sul­ta­cji me­dycz­nych, biu­ro dla ad­mi­ni­stra­cji, szat­nie dla per­so­ne­lu, dru­gą sa­lę dzien­nej ob­ser­wa­cji i ap­te­kę dla pa­cjen­tów.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Ośro­dek od­róż­nia od pla­có­wek pań­stwo­wych fakt, że cho­rzy nie są od­sy­ła­ni do do­mu bez otrzy­ma­nia ja­kiej­kol­wiek po­mo­cy. Ina­czej niż w pań­stwo­wych pla­ców­kach. Sio­stry wie­dzą, że ode­sła­nie pa­cjen­ta np. z ma­la­rią mo­że skoń­czyć się śmier­cią. W ośrod­ku sióstr kosz­ty le­cze­nia są też niż­sze niż gdzie in­dziej. — Po­dob­nie jest z le­ka­mi — gdy pa­cjent jest bied­ny i nie ma czym za­pła­cić, mó­wi­my, że­by przy­niósł coś w na­tu­rze. Sio­stra Al­do­na wspo­mi­na oj­ca trzy­let­niej dziew­czyn­ki z ma­la­rią. — Ma­ła by­ła w po­waż­nym sta­nie. Przy­szli bez pie­nię­dzy. Po­wie­dzia­łam do oj­ca, że­by przy­niósł per­licz­kę lub ko­gu­ta – w każ­dym ra­zie coś, co cho­dzi po ich po­dwór­ku. I rze­czy­wi­ście: wie­czo­rem przy­szedł z per­licz­ką. Dzien­nie przyj­mu­je­my oko­ło 40 – 60 cho­rych, to oko­ło 800 do 1000 cho­rych mie­sięcz­nie: do­ro­śli, dzie­ci, ko­bie­ty, rów­nież ko­bie­ty cię­żar­ne. W ro­ku 2016 mie­li­śmy 8945 kon­sul­ta­cji cho­rych. Oko­ło 4 300 ko­biet (nie li­cząc dziew­cząt do 14. ro­ku ży­cia), w tym oko­ło 1000 ko­biet cię­żar­nych.

W cią­ży wy­rzu­ca­ne na uli­cę

Hédzra­na­woé to no­wa dziel­ni­ca, któ­ra cią­gle się roz­ra­sta. Nie­da­le­ko przy­chod­ni znaj­du­je się du­że tar­go­wi­sko, któ­re przy­cią­ga bar­dzo wie­lu han­dla­rzy z To­go i z są­sied­nich kra­jów, szcze­gól­nie z Ni­ge­rii. Przy­cią­ga rów­nież mło­de dziew­czy­ny, któ­re przy­jeż­dża­ją z pół­no­cy kra­ju, szu­ka­jąc pra­cy i lep­sze­go ży­cia. Naj­czę­ściej pra­cu­ją ja­ko słu­żą­ce lub kel­ner­ki w noc­nych ba­rach. Czę­sto sta­ją się one ofia­ra­mi prze­mo­cy sek­su­al­nej swo­ich pra­co­daw­ców, skut­kiem cze­go nie­rzad­ko jest cią­ża lub za­ka­że­nie wi­ru­sem HIV. Po stwier­dze­niu cią­ży pra­co­daw­cy po pro­stu wy­rzu­ca­ją je na uli­ce bez żad­nych środ­ków do ży­cia. Te ko­bie­ty, któ­re de­cy­du­ją się uro­dzić dziec­ko, mo­gą szu­kać wspar­cia i po­mo­cy tyl­ko w przy­chod­niach ka­to­lic­kich.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Sio­stry pla­nu­ją roz­po­cząć pro­gram opie­ki nad mat­ką i dziec­kiem, tzn. kon­sul­ta­cje przed­po­ro­do­we i po­po­ro­do­we dla ko­biet, szcze­pie­nia dla dzie­ci i czu­wa­nie nad wzro­stem i roz­wo­jem dziec­ka do pią­te­go ro­ku ży­cia. Jed­nym z pod­sta­wo­wych ba­dań w opie­ce nad ko­bie­tą cię­żar­ną i w przy­go­to­wa­niu jej do po­ro­du jest ba­da­nie USG. Po­zwa­la ono szyb­ko zdia­gno­zo­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z cią­żą, ta­kie jak cią­ża po­za­ma­cicz­na czy in­ne ano­ma­lie, któ­re sta­no­wią za­gro­że­nie dla ko­bie­ty i dla kon­ty­nu­acji cią­ży. Wte­dy naj­waż­niej­sze jest szyb­kie skie­ro­wa­nie ko­bie­ty do szpi­ta­la, gdzie bę­dzie mo­gła otrzy­mać od­po­wied­nią opie­kę.

Trzy ra­zy za dro­go

Cią­że po­za­ma­cicz­ne zda­rza­ją się w To­go sto­sun­ko­wo czę­sto. Tyl­ko w grud­niu 2016 ro­ku w przy­chod­ni by­ły trzy przy­pad­ki cią­ży po­za­ma­cicz­nej. Po­nie­waż brak ul­tra­so­no­gra­fu, wy­sła­no ko­bie­ty do pry­wat­ne­go ośrod­ka od­da­lo­ne­go o trzy km od nas, ocze­ku­jąc że szyb­ko wró­cą. Nie­ste­ty, w tym ośrod­ku ba­da­nie oka­za­ło się za dro­gie dla nich, po­szły więc do szpi­ta­la miej­skie­go, któ­ry znaj­du­je się na dru­gim koń­cu mia­sta, gdzie ce­ny za ba­da­nia USG są przy­stęp­niej­sze. (W pry­wat­nych kli­ni­kach to kwo­ta 15.000 F CFA — oko­ło 23 €- za ba­da­nie, w ośrod­kach pu­blicz­nych — 5.000 F CFA — oko­ło 8€. Śred­nie wy­na­gro­dze­nie w To­go wy­no­si oko­ło 90 €).

Tam trze­ba by­ło dłu­go cze­kać w ko­lej­ce, za­nim zo­sta­ły zba­da­ne, a po­tem znów trze­ba by­ło cze­kać kil­ka dni na wy­nik. W ta­kich przy­pad­kach, czy w przy­pad­kach cią­ży za­gro­żo­nej, bar­dzo waż­na jest szyb­ka in­ter­wen­cja le­kar­ska. Aku­rat te ko­bie­ty mia­ły szczę­ście, że mi­mo dłu­gie­go cze­ka­nia na wy­ni­ki, zo­sta­ły dość szyb­ko skie­ro­wa­ne do szpi­ta­la, gdzie otrzy­ma­ły lep­szą i spe­cja­li­stycz­ną opie­kę. Ta­kich przy­pad­ków jest w Lo­me na­praw­dę wie­le.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Po­nie­waż w przy­chod­ni pra­cu­je ko­bie­ta — asy­stent­ka me­dycz­na – przy­cho­dzi do niej wie­le ko­biet ze scho­rze­nia­mi gi­ne­ko­lo­gicz­ny­mi. U wie­lu ko­biet stwier­dza się gu­zy ma­ci­cy i cy­sty na jaj­ni­kach. Szyb­kie wy­kry­cie tych scho­rzeń mo­że po­móc im unik­nąć wie­lu po­wi­kłań.

Trzy szpi­tal na pół­to­ra mi­lio­na lu­dzi

Wpraw­dzie w mie­ście, oprócz szpi­ta­li pań­stwo­wych (jest ich trzy na po­nad 1 650 000 lud­no­ści) jest kil­ka kli­nik pry­wat­nych, któ­re ma­ją ul­tra­so­no­graf, ale ce­ny za usłu­gi są bar­dzo wy­so­kie. Lu­dzie pro­ści, to zna­czy miej­sco­wa kla­sa śred­nia, nie za­wsze mo­gą so­bie po­zwo­lić na ta­kie wy­dat­ki. W szpi­ta­lu pań­stwo­wym ce­ny są przy­stęp­ne, ale za to nie­sa­mo­wi­cie dłu­gie ko­lej­ki.

Ku­pu­jąc ul­tra­so­no­graf, sio­stry chcą za­po­biec ta­kim sy­tu­acjom, gdzie naj­bied­niej­sze ko­bie­ty bę­dą mu­sia­ły dłu­go cze­kać na wy­ni­ki, ry­zy­ku­jąc ży­cie swo­je i swo­ich dzie­ci. Ba­da­nia nie bę­dą dar­mo­we, ale ce­ny bę­dą przy­stęp­ne dla każ­de­go – ta­kie jak w szpi­ta­lach pań­stwo­wych.

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Przenośne USG ratuje życie i zdrowie kobiet w Lome (Togo)

Print Friendly, PDF & Email