fbpx

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 17 500 eu­ro dla Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru, An­ta­na­na­ri­vo. Po­wsta­ją­ce w naj­uboż­szej dziel­ni­cy mia­sta An­da­va­mam­ba cen­trum bę­dzie schro­nie­niem dla dzie­ci uli­cy, ale tak­że pręż­nie dzia­ła­ją­cym ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym. Po­wsta­ją czte­ry warsz­ta­ty na miej­scu: garn­car­skie, sto­lar­skie, dla przy­szłych spa­wa­czy oraz przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy w prze­twór­stwie owo­ców i wa­rzyw. W pla­no­wa­nym na obrze­żach mia­sta go­spo­dar­stwie rol­nym mło­dzież bę­dzie się kształ­cić w za­kre­sie upraw rol­nych i ho­dow­li. Zy­ski z te­go go­spo­dar­stwa ma­ją po­moc w uzy­ska­niu przez cen­trum sa­mo­dziel­no­ści fi­nan­so­wej.

W trak­cie re­ali­za­cji pro­jek­tu wy­stą­pi­ło wie­le nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ści, któ­re spo­wo­do­wa­ły znacz­ny wzrost kosz­tów bu­do­wy cen­trum: bar­dzo pod­mo­kły te­ren, wy­ma­ga­ją­cy spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia, spo­wo­do­wał zwięk­sze­nie na­kła­dów i za­po­trze­bo­wa­nia na ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne. W te­ren na­le­ża­ło wbić set­ki drew­nia­nych ba­li i pod­wyż­szyć fun­da­men­ty.

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email