Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

WSPARCIE DZIECI ULICY

LICZBA PROJEKTU: 17 500 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 03/2020

Prze­ka­za­li­śmy 17 500 euro dla Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru, Anta­na­na­ri­vo. Powsta­ją­ce w naj­uboż­szej dziel­ni­cy mia­sta Anda­va­mam­ba cen­trum będzie schro­nie­niem dla dzie­ci uli­cy, ale tak­że pręż­nie dzia­ła­ją­cym ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym. Powsta­ją czte­ry warsz­ta­ty na miej­scu: garn­car­skie, sto­lar­skie, dla przy­szłych spa­wa­czy oraz przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy w prze­twór­stwie owo­ców i warzyw. W pla­no­wa­nym na obrze­żach mia­sta gospo­dar­stwie rol­nym mło­dzież będzie się kształ­cić w zakre­sie upraw rol­nych i hodow­li. Zyski z tego gospo­dar­stwa mają pomoc w uzy­ska­niu przez cen­trum samo­dziel­no­ści finansowej.

W trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu wystą­pi­ło wie­le nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ści, któ­re spo­wo­do­wa­ły znacz­ny wzrost kosz­tów budo­wy cen­trum: bar­dzo pod­mo­kły teren, wyma­ga­ją­cy spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia, spo­wo­do­wał zwięk­sze­nie nakła­dów i zapo­trze­bo­wa­nia na mate­ria­ły budow­la­ne. W teren nale­ża­ło wbić set­ki drew­nia­nych bali i pod­wyż­szyć fundamenty.

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Pomoc dla centrum dzieci ulicy w Antananarivo (Madagaskar)