Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 300 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 04/2018

Prze­ka­za­li­śmy 22 521,79 euro na pro­jekt reali­zo­wa­ny na tere­nie Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru, Anka­di­fot­sy-Anta­na­na­ri­vo. Jego celem jest zakup wypo­sa­że­nia nowych budyn­ków szko­ły o pro­fi­lu położ­ni­czo-pie­lę­gniar­skim. Pro­wa­dzą­ce od oko­ło 15 lat szko­łę sio­stry zakon­ne zdo­ła­ły zebrać fun­du­sze na budo­wę nowe­go, pię­tro­we­go budyn­ku, dla ponad 300 kolej­nych uczniów.

Szko­ła o pro­fi­lu 3- i 4‑letnim kształ­ci i przy­go­to­wu­je do zawo­du mło­dzież, bar­dzo czę­sto z ubo­gie­go śro­do­wi­ska. Niskie opła­ty za naukę oraz bar­dzo dobry poziom naucza­nia, moż­li­wość wszech­stron­nej prak­ty­ki na oddzia­łach szpi­tal­nych i w wie­lu pla­ców­kach medycz­nych są świet­ną odpo­wie­dzią dla mło­dych ludzi, zma­ga­ją­cych się z pro­ble­mem bez­ro­bo­cia oraz bar­dzo wyso­ki­mi kosz­ta­mi edu­ka­cji na uni­wer­sy­te­tach czy wszech­obec­ną korup­cją. Sio­stry pro­mu­ją wręcz pomoc naj­uboż­szej mło­dzie­ży ze sto­li­cy Mada­ga­ska­ru i pery­fe­rii, ofe­ru­jąc bar­dzo dobre wykształ­ce­nie. Absol­wen­ci szko­ły są chęt­nie zatrud­nia­ni w pla­ców­kach medycz­nych. Nie­któ­rzy z nich kon­ty­nu­ują nawet stu­dia medycz­ne, zosta­jąc lekarzami.

Szko­ła dotych­czas, ze wzglę­du na bar­dzo ogra­ni­czo­ną ilość pomiesz­czeń, mogła przy­jąć tyl­ko oko­ło 50 uczniów na rok (oko­ło 200 uczniów na 4 rocz­ni­kach). Nowe budyn­ki pozwo­lą zna­czą­co zwięk­szyć te licz­by i dać szan­sę edu­ka­cji jesz­cze więk­szej gru­pie mło­dych ludzi. Przy skrom­nym budże­cie, któ­rym dys­po­nu­ją sio­stry, nie jest moż­li­wy zakup wypo­sa­że­nia szko­ły. Sfi­nan­so­wa­li­śmy więc zakup:

  • krze­seł – wyko­na­nych w poło­wie z meta­lu i drewna,
  • sto­łów – j.w.,
  • estrady/katedry – pod­wyż­sze­nia dla wykładowcy,
  • sto­łów i krze­seł dla wykładowców,
  • szaf – do prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych do zajęć.
Zaku­pio­ne wypo­sa­że­nie do szkoły:
Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)
Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)
Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)
Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)