fbpx

Wyposażenie szkoły pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 22 521,79 eu­ro na pro­jekt re­ali­zo­wa­ny na te­re­nie Zgro­ma­dze­nia Sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi w sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru, An­ka­di­fot­sy-An­ta­na­na­ri­vo. Je­go ce­lem jest za­kup wy­po­sa­że­nia no­wych bu­dyn­ków szko­ły o pro­fi­lu po­łoż­ni­czo-pie­lę­gniar­skim. Pro­wa­dzą­ce od oko­ło 15 lat szko­łę sio­stry za­kon­ne zdo­ła­ły ze­brać fun­du­sze na bu­do­wę no­we­go, pię­tro­we­go bu­dyn­ku, dla po­nad 300 ko­lej­nych uczniów.

Szko­ła o pro­fi­lu 3- i 4‑letnim kształ­ci i przy­go­to­wu­je do za­wo­du mło­dzież, bar­dzo czę­sto z ubo­gie­go śro­do­wi­ska. Ni­skie opła­ty za na­ukę oraz bar­dzo do­bry po­ziom na­ucza­nia, moż­li­wość wszech­stron­nej prak­ty­ki na od­dzia­łach szpi­tal­nych i w wie­lu pla­ców­kach me­dycz­nych są świet­ną od­po­wie­dzią dla mło­dych lu­dzi, zma­ga­ją­cych się z pro­ble­mem bez­ro­bo­cia oraz bar­dzo wy­so­ki­mi kosz­ta­mi edu­ka­cji na uni­wer­sy­te­tach czy wszech­obec­ną ko­rup­cją. Sio­stry pro­mu­ją wręcz po­moc naj­uboż­szej mło­dzie­ży ze sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru i pe­ry­fe­rii, ofe­ru­jąc bar­dzo do­bre wy­kształ­ce­nie. Ab­sol­wen­ci szko­ły są chęt­nie za­trud­nia­ni w pla­ców­kach me­dycz­nych. Nie­któ­rzy z nich kon­ty­nu­ują na­wet stu­dia me­dycz­ne, zo­sta­jąc le­ka­rza­mi.

Wyposażenie szkoły położniczo-pielęgniarskiej w Antananarivo (Madagaskar)

Szko­ła do­tych­czas, ze wzglę­du na bar­dzo ogra­ni­czo­ną ilość po­miesz­czeń, mo­gła przy­jąć tyl­ko oko­ło 50 uczniów na rok (oko­ło 200 uczniów na 4 rocz­ni­kach). No­we bu­dyn­ki po­zwo­lą zna­czą­co zwięk­szyć te licz­by i dać szan­sę edu­ka­cji jesz­cze więk­szej gru­pie mło­dych lu­dzi. Przy skrom­nym bu­dże­cie, któ­rym dys­po­nu­ją sio­stry, nie jest moż­li­wy za­kup wy­po­sa­że­nia szko­ły. Sfi­nan­so­wa­li­śmy więc za­kup:

  • krze­seł – wy­ko­na­nych w po­ło­wie z me­ta­lu i drew­na,
  • sto­łów – j.w.,
  • estrady/katedry – pod­wyż­sze­nia dla wy­kła­dow­cy,
  • sto­łów i krze­seł dla wy­kła­dow­ców,
  • szaf – do prze­cho­wy­wa­nia ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych, wy­ko­rzy­sty­wa­nych do za­jęć.
Print Friendly, PDF & Email