Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

WSPARCIE LABORATORIÓW

LICZBA PROJEKTU: 10 060 ZŁ

MIEJSCE: HELLOTA, BASSAR (TOGO)

NR PROJEKTU: 05/2018

Kon­ty­nu­ując współ­pra­cę z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go pra­cu­ją­cy­mi w Togo, wspar­li­śmy kolej­ny pro­jekt. Prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 10 060 zł na pomoc w insta­la­cji i kon­tro­li apa­ra­tów medycz­nych do dwóch do labo­ra­to­riów w Togo: w Helo­cie i Bassar.

Ośrod­ki te posia­da­ją labo­ra­to­ria medycz­ne, któ­re do tej pory były wypo­sa­żo­ne w naj­bar­dziej potrzeb­ny sprzęt. Nie mia­ły jed­nak apa­ra­tów hema­to­lo­gicz­nych do ogól­nej ana­li­zy krwi. By uzy­skać wyni­ki takich badań, pacjen­ci z Helo­ty musie­li jechać aż 40 km, z Bas­sar oko­ło 8 km. A takie bada­nia są nie­zbęd­ne dla kobiet cię­żar­nych i są ogrom­ną pomo­cą w dia­gno­sty­ce medycz­nej. Apa­ra­ty do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi słu­żą dobra­niu wła­ści­we­go lecze­nia, co spo­wo­du­je zmniej­sze­nie ilo­ści leków i jed­no­cze­śnie zmniej­sza koszt lecze­nia. W tym roku labo­ra­to­ria otrzy­ma­ły potrzeb­ny sprzęt hema­to­lo­gicz­ny i rów­nież apa­rat Hélèna do elek­tro­fo­re­zy bia­łek suro­wi­cy krwi dla ośrod­ka w Bas­sar. Aby je uru­cho­mić, sio­stry potrze­bo­wa­ły wspar­cia finansowego.

Pacjen­ci ośrod­ków zdro­wia to prze­waż­nie ludzie bied­ni i takie bada­nia będą wiel­ką pomo­cą w zasto­so­wa­niu kon­kret­ne­go lecze­nia za moż­li­wie niską cenę. Labo­ra­to­ria obsłu­gu­ją znacz­ną licz­bę lud­no­ści (w Helo­cie: 14 500 osób, w Bas­sar – 6640). Ośrod­ki pro­wa­dzo­ne w Togo przez sio­stry otwar­te są dla wszyst­kich i słu­żą pomo­cą medycz­ną na wie­lu polach: poro­dów­ka, pedia­tria, doży­wia­nie dzie­ci, szcze­pie­nia ochron­ne i okre­so­we, ope­ra­cje, pierw­sza pomoc, lecze­nie z hospi­ta­li­za­cją, bada­nia dla kobiet cię­żar­nych, szko­le­nia prozdrowotne.

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

Pomoc dla labo­ra­to­riów medycz­nych w Helo­cie i Bas­sar (Togo)

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

Pomoc dla labo­ra­to­riów medycz­nych w Helo­cie i Bas­sar (Togo)