fbpx

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

Kon­ty­nu­ując współ­pra­cę z sio­stra­mi ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go pra­cu­ją­cy­mi w To­go, wspar­li­śmy ko­lej­ny pro­jekt. Prze­ka­za­li­śmy kwo­tę 10 060 zł na po­moc w in­sta­la­cji i kon­tro­li apa­ra­tów me­dycz­nych do dwóch do la­bo­ra­to­riów w To­go: w He­lo­cie i Bas­sar.

Ośrod­ki te po­sia­da­ją la­bo­ra­to­ria me­dycz­ne, któ­re do tej po­ry by­ły wy­po­sa­żo­ne w naj­bar­dziej po­trzeb­ny sprzęt. Nie mia­ły jed­nak apa­ra­tów he­ma­to­lo­gicz­nych do ogól­nej ana­li­zy krwi. By uzy­skać wy­ni­ki ta­kich ba­dań, pa­cjen­ci z He­lo­ty mu­sie­li je­chać aż 40 km, z Bas­sar oko­ło 8 km. A ta­kie ba­da­nia są nie­zbęd­ne dla ko­biet cię­żar­nych i są ogrom­ną po­mo­cą w dia­gno­sty­ce me­dycz­nej. Apa­ra­ty do kom­plek­so­wej ana­li­zy krwi słu­żą do­bra­niu wła­ści­we­go le­cze­nia, co spo­wo­du­je zmniej­sze­nie ilo­ści le­ków i jed­no­cze­śnie zmniej­sza koszt le­cze­nia. W tym ro­ku la­bo­ra­to­ria otrzy­ma­ły po­trzeb­ny sprzęt he­ma­to­lo­gicz­ny i rów­nież apa­rat Hélèna do elek­tro­fo­re­zy bia­łek su­ro­wi­cy krwi dla ośrod­ka w Bas­sar. Aby je uru­cho­mić, sio­stry po­trze­bo­wa­ły wspar­cia fi­nan­so­we­go.

Pa­cjen­ci ośrod­ków zdro­wia to prze­waż­nie lu­dzie bied­ni i ta­kie ba­da­nia bę­dą wiel­ką po­mo­cą w za­sto­so­wa­niu kon­kret­ne­go le­cze­nia za moż­li­wie ni­ską ce­nę. La­bo­ra­to­ria ob­słu­gu­ją znacz­ną licz­bę lud­no­ści (w He­lo­cie: 14 500 osób, w Bas­sar – 6640). Ośrod­ki pro­wa­dzo­ne w To­go przez sio­stry otwar­te są dla wszyst­kich i słu­żą po­mo­cą me­dycz­ną na wie­lu po­lach: po­ro­dów­ka, pe­dia­tria, do­ży­wia­nie dzie­ci, szcze­pie­nia ochron­ne i okre­so­we, ope­ra­cje, pierw­sza po­moc, le­cze­nie z ho­spi­ta­li­za­cją, ba­da­nia dla ko­biet cię­żar­nych, szko­le­nia proz­dro­wot­ne.

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

Po­moc dla la­bo­ra­to­riów me­dycz­nych w He­lo­cie i Bas­sar (To­go)

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Helocie i Bassar (Togo)

Po­moc dla la­bo­ra­to­riów me­dycz­nych w He­lo­cie i Bas­sar (To­go)

Print Friendly, PDF & Email