Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

RAMPA DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 20 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 05/2020

Prze­ka­za­li­śmy 20 000 euro na budo­wę ram­py łączą­cej pię­tra powsta­ją­ce­go budyn­ku szpi­ta­la w Ant­si­ra­be. Nowy budy­nek szpi­ta­la jest już w trak­cie reali­za­cji i będzie miał nazwę Szpi­tal Pol­ski – ze wzglę­du na swo­je źró­dło finan­so­wa­nia, czy­li Dar­czyń­ców Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. Nowy budy­nek szpi­ta­la to będzie solid­na trzy­kon­dy­gna­cyj­na budow­la. Będzie miał 40 pomiesz­czeń, w któ­rych zmie­ści się ponad 100 łóżek. Będzie bez­cen­ną pomo­cą dla tysię­cy potrzebujących.

Ant­si­ra­be to mia­sto o popu­la­cji ćwierć milio­na. Dotych­cza­so­wy szpi­tal­ny oddział położ­ni­czy odbie­ra rocz­nie 1200 poro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pacjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć milio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za mało. Nie ma warun­ków i miej­sca, by przy­jąć wszyst­kich cho­rych. Wie­lu leży na kory­ta­rzach, a mniej pil­nych pacjen­tów odsy­ła się do domu. Sale są prze­peł­nio­ne. Koniecz­na jest rozbudowa.

W trak­cie budo­wy wystą­pi­ła nie­ocze­ki­wa­na koniecz­ność powięk­sze­nia ram­py, łączą­ce pię­tra budyn­ku, więc trze­ba było roz­sze­rzyć projekt.

Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)