fbpx

Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 20 000 eu­ro na bu­do­wę ram­py łą­czą­cej pię­tra po­wsta­ją­ce­go bu­dyn­ku szpi­ta­la w Ant­si­ra­be. No­wy bu­dy­nek szpi­ta­la jest już w trak­cie re­ali­za­cji i bę­dzie miał na­zwę Szpi­tal Pol­ski – ze wzglę­du na swo­je źró­dło fi­nan­so­wa­nia, czy­li Dar­czyń­ców Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. No­wy bu­dy­nek szpi­ta­la to bę­dzie so­lid­na trzy­kon­dy­gna­cyj­na bu­dow­la. Bę­dzie miał 40 po­miesz­czeń, w któ­rych zmie­ści się po­nad 100 łó­żek. Bę­dzie bez­cen­ną po­mo­cą dla ty­się­cy po­trze­bu­ją­cych.

Ant­si­ra­be to mia­sto o po­pu­la­cji ćwierć mi­lio­na. Do­tych­cza­so­wy szpi­tal­ny od­dział po­łoż­ni­czy od­bie­ra rocz­nie 1200 po­ro­dów. Szpi­tal ogól­nie przyj­mu­je przy­naj­mniej 150 pa­cjen­tów dzien­nie. Ale na ćwierć mi­lio­na miesz­kań­ców, plus oko­licz­ne wio­ski, to o wie­le za ma­ło. Nie ma wa­run­ków i miej­sca, by przy­jąć wszyst­kich cho­rych. Wie­lu le­ży na ko­ry­ta­rzach, a mniej pil­nych pa­cjen­tów od­sy­ła się do do­mu. Sa­le są prze­peł­nio­ne. Ko­niecz­na jest roz­bu­do­wa.

Zdję­cia uka­zu­ją stan bu­do­wy z koń­ca 2019 ro­ku. W trak­cie bu­do­wy wy­stą­pi­ła nie­ocze­ki­wa­na ko­niecz­ność po­więk­sze­nia ram­py, łą­czą­ce pię­tra bu­dyn­ku, więc trze­ba by­ło roz­sze­rzyć pro­jekt.

Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Budowa rampy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email