Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar)

CŁO ZA KARETKĘ

LICZBA PROJEKTU: 9420 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 06/2020

Prze­ka­za­li­śmy 9 420 euro na poda­tek i opła­ty por­to­we za spro­wa­dze­nie na Mada­ga­skar karet­ki. Ambu­lans mar­ki Toyo­ta Land­cru­iser Ambu­lan­ce Lhd, typ HZJ78L-RJMRS-AMB — 4,2 lt, będzie pomo­cą dla pacjen­tów kli­ni­ki w Mam­pi­ko­ny. Widząc coraz więk­sze potrze­by i roz­wi­ja­ją­cą się dzia­łal­ność pla­ców­ki oraz ogrom­ne trud­no­ści w trans­por­cie cho­rych z odle­głych zakąt­ków regio­nu, pro­wa­dzą­cy przy­chod­nię misjo­na­rze zwró­ci­li się z proś­bą o pomoc w sfi­nan­so­wa­niu zaku­pu ambu­lan­su. Pojazd pomo­że reago­wać w kry­zy­so­wych sytu­acjach, nagłej koniecz­no­ści trans­por­tu cho­rych do pla­ców­ki, a w bar­dzo trud­nych przy­pad­kach do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la, któ­ry znaj­du­je się w Maha­jan­ga (260 km). Poza tym ambu­lans będzie słu­żył jako mobil­na przy­chod­nia, prze­miesz­cza­jąc się sys­te­ma­tycz­nie mię­dzy wio­ska­mi, z któ­rych cho­rzy mają trud­no­ści z dotar­ciem do pla­ców­ki w Mampikony.

Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar)

Trud­no dostęp­ne wsie wokół Mampikony.