fbpx

Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 9 420 eu­ro na po­da­tek i opła­ty por­to­we za spro­wa­dze­nie na Ma­da­ga­skar ka­ret­ki. Am­bu­lans mar­ki To­yo­ta Land­cru­iser Am­bu­lan­ce Lhd, typ HZJ78L-RJMRS-AMB — 4,2 lt, bę­dzie po­mo­cą dla pa­cjen­tów kli­ni­ki w Mam­pi­ko­ny. Wi­dząc co­raz więk­sze po­trze­by i roz­wi­ja­ją­cą się dzia­łal­ność pla­ców­ki oraz ogrom­ne trud­no­ści w trans­por­cie cho­rych z od­le­głych za­kąt­ków re­gio­nu, pro­wa­dzą­cy przy­chod­nię mi­sjo­na­rze zwró­ci­li się z proś­bą o po­moc w sfi­nan­so­wa­niu za­ku­pu am­bu­lan­su. Po­jazd po­mo­że re­ago­wać w kry­zy­so­wych sy­tu­acjach, na­głej ko­niecz­no­ści trans­por­tu cho­rych do pla­ców­ki, a w bar­dzo trud­nych przy­pad­kach do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la, któ­ry znaj­du­je się w Ma­ha­jan­ga (260 km). Po­za tym am­bu­lans bę­dzie słu­żył ja­ko mo­bil­na przy­chod­nia, prze­miesz­cza­jąc się sys­te­ma­tycz­nie mię­dzy wio­ska­mi, z któ­rych cho­rzy ma­ją trud­no­ści z do­tar­ciem do pla­ców­ki w Mam­pi­ko­ny.

Cło za karetkę dla regionu Mampikony (Madagaskar)

Trud­no do­stęp­ne wsie wo­kół Mam­pi­ko­ny

Print Friendly, PDF & Email