Stworzenie stanowiska pracy w Mampikony (Madagaskar)

STANOWISKO PRACY

LICZBA PROJEKTU: 2937 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 11/2023

Prze­ka­za­li­śmy 2 937 euro na stwo­rze­nie sta­no­wi­ska pra­cy w Mam­pi­ko­ny, gdzie funk­cjo­nu­je cen­tra­la wszyst­kich naszych pro­jek­tów na Mada­ga­ska­rze. Ich łącz­na licz­ba prze­kro­czy­ła już 100. Tyl­ko samych stud­ni zbu­do­wa­li­śmy ponad set­kę. Każ­de­go roku wyda­je­my oko­ło 400 000 posił­ków na wyspie.

Wobec tak roz­le­głych dzia­łań nie­zbęd­ne sta­ło się stwo­rze­nie sta­no­wi­ska pra­cy dla oso­by odpo­wie­dzial­nej za rapor­to­wa­nie, roz­li­cza­nie i księ­go­wa­nie pro­jek­tów. Prze­ka­za­li­śmy środ­ki na rocz­ne wyna­gro­dze­nie (w kwo­cie 150 euro za mie­siąc) dla pra­cow­ni­ka  pana Raja­ona­ri­vo­ny Raha­ry Nan­te­na­ina, Mal­ga­sza lat 28, posia­da­ją­ce­go sto­sow­ny dyplom stu­diów wyż­szych (zarzą­dza­nie, mar­ke­ting i han­del mię­dzy­na­ro­do­wy). Są to tak­że środ­ki na pomoc w orga­ni­za­cji sta­no­wi­ska pra­cy (zakup kom­pu­te­ra i dru­kar­ki ze ska­ne­rem) do rapor­to­wa­nia wydat­ków i kon­so­li­da­cji spra­woz­dań finan­so­wych z pro­wa­dzo­nych projektów.

Stworzenie stanowiska pracy w Mampikony (Madagaskar)