Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)

ENERGIA ELEKTRYCZNA

LICZBA PROJEKTU: 90 DOMÓW

MIEJSCE: NIGERIA

NR PROJEKTU: 13/2023

Prze­ka­za­li­śmy 61 tysię­cy zło­tych na ener­gię solar­ną dla Ojútáyé w Nige­rii. To miej­sco­wość poło­żo­na na przed­mie­ściach Ìbàdàn, od lat bory­ka­ją­ca się z pro­ble­mem bra­ku prą­du. Miesz­kań­cy Ojútáyé (300 osób) to głów­nie rol­ni­cy pro­du­ku­ją­cy maniok, kakao, ignam i warzy­wa. Teraz miesz­kań­cy (oko­ło 90 domów) będą mie­li wresz­cie ener­gię elektryczną.

Pro­jekt zawie­rał tak­że budo­wę pię­ciu sta­no­wisk do łado­wa­nia tele­fo­nów, z któ­rych odpłat­nie mogą korzy­stać miesz­kań­cy 19 innych wsi. Te drob­ne sumy zasi­lą budżet na utrzy­ma­nie sys­te­mu ener­gii solar­nej w dobrym stanie.

Otwar­cie pro­jek­tu odby­ło się z wiel­ką pom­pą i rela­cjo­no­wa­ła je lokal­na pra­sa. Prze­cię­cia wstę­gi doko­nał sędzi­wy szef spo­łecz­no­ści, wódz Esu­ola Ola­do­su. Mówił: „Ten pro­jekt oświe­tle­nia roz­wią­że pro­blem z dosta­wą ener­gii elek­trycz­nej, obec­ny już od ponad 10 lat”.

Pro­jekt zre­ali­zo­wał Peter Akin­mo­layi, któ­ry w trak­cie uro­czy­sto­ści otwar­cia powie­dział: „Przy­je­cha­łem do tej wsi kil­ka lat temu. Zoba­czy­łem tu szko­łę orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, zapew­nia­ją­cą bez­płat­ną edu­ka­cję. Pomy­śle­li­śmy wte­dy, że edu­ka­cja bez prą­du nie jest prze­cież kom­plet­na. Odkry­li­śmy tak­że, że całej wsi bra­ku­je prą­du, więc obie­ca­li­śmy, że wró­ci­my i pomożemy”.

Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)
Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)
Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)
Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)
Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)
Prąd dla Ojútáyé (Nigeria)