Projekt edukacyjny w Kanyange (Rwanda)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 51 UCZNIÓW

MIEJSCE: RWANDA

NR PROJEKTU: 14/2023

Prze­ka­za­li­śmy 8434 euro para­fii w miej­sco­wo­ści Kany­an­ge na pomoc uczniom. 51 dzie­ci zapi­sa­nych do szko­ły, nie­mal tysiąc zeszy­tów, set­ki przy­bo­rów szkol­nych — taki jest efekt tego Dzie­ci zosta­ły wypo­sa­żo­ne w wypraw­ki (tor­ba, buty, ubra­nie spor­to­we, pościel, koc, zestaw sani­tar­ny). Więk­szość z nich to ucznio­wie pod­sta­wów­ki, ale część to ucznio­wie szkół średnich.

7 dziew­cząt w szko­le śred­niej uczą się fry­zjer­stwa i kra­wiec­twa. Mimo mło­de­go wie­ku, mają już spo­ro życio­wych doświad­czeń. Zosta­ły mat­ka­mi w wie­ku poni­żej 18. roku życia, co spra­wi­ło, że opu­ści­ły szko­łę. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi mogły wró­cić do nauki zawodu.

Resz­ta dzie­ci pocho­dzi ze skraj­nie ubo­gich rodzin, któ­rych nie stać na wysła­nie dzie­ci do szkoły.

W Rwan­dzie wciąż bar­dzo wie­le dzie­ci nie cho­dzi do szko­ły. Wskaź­nik opusz­cze­nia szko­ły wyno­si 30%. Naj­częst­szą przy­czy­ną porzu­ce­nia szko­ły jest ubóstwo.

Pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny w kil­ku szko­łach: TVET Butam­wa Scho­ol, ST Mary High Scho­ol, Muny­ana Catho­lic Secon­da­ry Scho­ol, Pri­ma­ry Scho­ol of Kamu­ri. Koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu był wolon­ta­riusz Mar­tin Kubwi­man, któ­ry stu­diu­je pody­plo­mo­wo sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Jest też aktyw­nym wolon­ta­riu­szem — pra­co­wał w wie­lu orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych w Afry­ce, takich jak The Epi­sco­pal Catho­lic Con­fe­ren­ce for Justi­ce and Peace, Afri­ca Youth Ini­tia­ti­ve oraz Jor­dan Foundation.

Miłym akcen­tem tego pro­jek­tu była orga­ni­za­cja Dnia Dziec­ka w miej­sco­wo­ści Kany­an­ge. Kosz­ty tej uro­czy­sto­ści pokry­li stu­den­ci z Afry­kań­sko-Bli­skow­schod­nie­go Koła Nauko­we­go z Insty­tu­tu Bli­skie­go i Dale­kie­go Wscho­du UJ, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li kier­masz na ten cel.

Opo­wieść pana Mar­ti­na o sytu­acji w Rwan­dzie moż­na prze­czy­tać tutaj.

Na zdję­ciach zapi­sa­ni do szko­ły ucznio­wie i uczen­ni­ce oraz ich nowe przy­bo­ry szkolne:

Projekt edukacyjny w Kanyange (Rwanda)
Projekt edukacyjny w Kanyange (Rwanda)
Projekt edukacyjny w Kanyange (Rwanda)