Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)

FERMA ŚWIŃ I KURCZAKÓW

LICZBA PROJEKTU: 50 KURCZAKÓW

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 13/2024

Prze­ka­za­li­śmy 9695 euro na budo­wę fer­my świń i kur­cza­ków w Koupe­la (Bur­ki­na Faso).

Cen­trum dla dzie­ci i mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ści Koupe­la skła­da się z róż­nych pod­mio­tów: przed­szko­la dla 130 dzie­ci, sto­łów­ki czy inter­na­tu dla 23 dziew­czyn. Z Cen­trum korzy­sta­ją zarów­no miesz­kań­cy mia­sta jak i uchodź­cy, któ­rzy musie­li opu­ścić swo­je miej­sco­wo­ści z powo­du ter­ro­ry­zmu dżi­ha­dy­stów. Dzię­ki hodow­li zwie­rząt i sprze­da­ży nad­wyż­ki pro­duk­tów, Cen­trum będzie mogło obni­żyć kosz­ty utrzy­ma­nia i zapew­nić swo­im pod­opiecz­nym jesz­cze lep­sze warun­ki życia, edu­ka­cji i bezpieczeństwa.

Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)
Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)
Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem, któ­ry zawie­ra szcze­gó­ło­wy opis dzia­łal­no­ści Cen­trum oraz aktu­al­ną sytu­ację spo­łecz­no-gospo­dar­czą Bur­ki­na Faso: