Zakup paneli słonecznych dla przedszkola w Kayanza (Burundi)

SOLARY DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 4 PANELE SŁONECZNE

MIEJSCE: BURUNDI

NR PROJEKTU: 10/2024

Prze­ka­za­li­śmy 13 805 euro na pro­jekt pane­li sło­necz­nych dla przed­szko­la w Kay­an­za (Burun­dia)!

Kay­an­za to pro­win­cjo­nal­ne mia­sto liczą­ce prze­szło 80 000 lud­no­ści. Pomi­mo wyso­kie­go przy­ro­stu natu­ral­ne­go, licz­ba szkół i przed­szko­li pozo­sta­je nie­zmien­na. W odpo­wie­dzi na ten pro­blem, nasza fun­da­cja prze­ka­za­ła fun­du­sze na zakup pane­li sło­necz­nych do jed­ne­go z nowo wybu­do­wa­nych przed­szko­li. Oświe­tle­nie sło­necz­ne jest nie tyl­ko eko­lo­gicz­nym ale i eko­no­micz­nym roz­wią­za­niem. Dzię­ki obni­że­niu kosz­tów utrzy­ma­nia przed­szko­la, opła­ty dla rodzi­ców ule­gną zmniej­sze­niu. To z kolei uła­twi dostęp do edu­ka­cji naj­młod­szym miesz­kań­com Kay­an­za i zapew­ni im lep­szy start w życie. 

Zakup paneli słonecznych dla przedszkola w Kayanza (Burundi)

Miesz­kań­cy miej­sco­wo­ści Kayanza.