fbpx

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na skrzyn­kę z wy­po­sa­że­niem chi­rur­gicz­nym dla szpi­ta­la w mi­sji, pro­wa­dzo­nej przez Sio­stry Mi­ło­sier­dzia św. Win­cen­te­go a Pau­lo. Miej­sco­wość Mo­uto­ur­wa jest po­ło­żo­na na pół­no­cy Ka­me­ru­nu przy gra­ni­cy Cza­du i Ni­ge­rii. Do nie­daw­na ob­szar ten był znie­wo­lo­ny przez sek­tę Bo­ko Ha­ram. Trwa­ło to przez czte­ry la­ta. Na­dal jed­nak sy­tu­acja jest nie­spo­koj­na.

Jest to te­ren bar­dzo spe­cy­ficz­ny ze wzglę­du na kli­mat. Krót­ki okres desz­czo­wy trwa oko­ło czte­rech mie­się­cy. Po­zo­sta­ła część ro­ku na­zna­czo­na jest wy­so­ki­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi się­ga­ją­cy­mi do 50 stop­ni C. Po­ra desz­czo­wa nie za­wsze sprzy­ja upra­wie zbo­ża zwa­ne­go mi­lem i ze­bra­niu plo­nów, a co za tym idzie wy­ży­wie­niu lu­dzi. Z po­wo­du bra­ku opa­dów wy­sy­cha­ją stud­nie.

Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w mie­ście od­da­lo­nym o 50 km. Dro­gi re­gio­nu są nie­utwar­dzo­ne, ich prze­jezd­ność za­le­ży od po­go­dy. Że­glu­ga na rze­kach Lo­go­ne i Sza­ri jest moż­li­wa je­dy­nie w po­rze desz­czo­wej. Ko­mu­ni­ka­cja jest utrud­nio­na, a dla ra­to­wa­nia ludz­kie­go ży­cia w nie­któ­rych sy­tu­acjach trze­ba dzia­łać na­tych­mia­sto­wo. Do szpi­ta­la przy­cho­dzą tak­że lu­dzie z oko­licz­nych wio­sek. W dniu tar­gu, kie­dy ma miej­sce trans­port to­wa­rów, lu­dzie ko­rzy­sta­ją z oka­zji i przy­cho­dzą do szpi­ta­la na kon­sul­ta­cje z le­ka­rzem. Cho­rzy usta­wia­ją się w ko­lej­ce od wcze­snych go­dzin ran­nych aż do póź­ne­go po­po­łu­dnia. Dzien­nie sio­stry przyj­mu­ją oko­ło 60 osób. Sio­stry chcą roz­bu­do­wać i do­po­sa­żyć szpi­tal. Jed­ną z naj­bar­dziej na­glą­cych po­trzeb jest wy­po­sa­że­nie sa­li ope­ra­cyj­nej.

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email