Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 60 PACJENTÓW DZIENNIE

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 14/2018

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na skrzyn­kę z wypo­sa­że­niem chi­rur­gicz­nym dla szpi­ta­la w misji, pro­wa­dzo­nej przez Sio­stry Miło­sier­dzia św. Win­cen­te­go a Pau­lo. Miej­sco­wość Mouto­ur­wa jest poło­żo­na na pół­no­cy Kame­ru­nu przy gra­ni­cy Cza­du i Nige­rii. Do nie­daw­na obszar ten był znie­wo­lo­ny przez sek­tę Boko Haram. Trwa­ło to przez czte­ry lata. Nadal jed­nak sytu­acja jest niespokojna.

Jest to teren bar­dzo spe­cy­ficz­ny ze wzglę­du na kli­mat. Krót­ki okres desz­czo­wy trwa oko­ło czte­rech mie­się­cy. Pozo­sta­ła część roku nazna­czo­na jest wyso­ki­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi się­ga­ją­cy­mi do 50 stop­ni C. Pora desz­czo­wa nie zawsze sprzy­ja upra­wie zbo­ża zwa­ne­go milem i zebra­niu plo­nów, a co za tym idzie wyży­wie­niu ludzi. Z powo­du bra­ku opa­dów wysy­cha­ją studnie.

Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w mie­ście odda­lo­nym o 50 km. Dro­gi regio­nu są nie­utwar­dzo­ne, ich prze­jezd­ność zale­ży od pogo­dy. Żeglu­ga na rze­kach Logo­ne i Sza­ri jest moż­li­wa jedy­nie w porze desz­czo­wej. Komu­ni­ka­cja jest utrud­nio­na, a dla rato­wa­nia ludz­kie­go życia w nie­któ­rych sytu­acjach trze­ba dzia­łać natych­mia­sto­wo. Do szpi­ta­la przy­cho­dzą tak­że ludzie z oko­licz­nych wio­sek. W dniu tar­gu, kie­dy ma miej­sce trans­port towa­rów, ludzie korzy­sta­ją z oka­zji i przy­cho­dzą do szpi­ta­la na kon­sul­ta­cje z leka­rzem. Cho­rzy usta­wia­ją się w kolej­ce od wcze­snych godzin ran­nych aż do póź­ne­go popo­łu­dnia. Dzien­nie sio­stry przyj­mu­ją oko­ło 60 osób. Sio­stry chcą roz­bu­do­wać i dopo­sa­żyć szpi­tal. Jed­ną z naj­bar­dziej naglą­cych potrzeb jest wypo­sa­że­nie sali operacyjnej.

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Kamerun)