Szkoła w Amara Bodo (Etiopia)

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICZBA PROJEKTU: 4 KLASY

MIEJSCE: AMARA BODO, ETIOPIA

NR PROJEKTU: 13/2018

Prze­ka­za­li­śmy 310 tys. zło­tych na budo­wę szko­ły pod­sta­wo­wej (czte­ry kla­sy), świe­tli­cy, toa­let (wraz z dopro­wa­dze­niem wody na teren szko­ły) w połu­dnio­wej Etio­pii – wio­ski Ama­ra i Bodo. Miej­sco­we wła­dze ludu Dorze zwró­ci­ły się z proś­bą o pomoc w budo­wie szko­ły dla 200 uczniów z dwóch wsi. Spo­łecz­ność Dorze liczy oko­ło 38 tysię­cy osób, zamiesz­ku­ją­cych tere­ny gór­skie. Nowy budy­nek powsta­nie obok ist­nie­ją­cych lepia­nek, w któ­rych uczą się ucznio­wie klas młod­szych od 1 do 5 (172 uczniów i 30 przed­szko­la­ków). Nowy budy­nek jest prze­zna­czo­ny dla uczniów star­szych klas – od 6 do 8. Pro­jekt zapew­ni dostęp do edu­ka­cji uczniom klas star­szych szko­ły pod­sta­wo­wej w pobli­żu miej­sca zamie­sza­nia. Umoż­li­wi też pro­wa­dze­nie zajęć pozasz­kol­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży a dla osób doro­słych szko­leń i warsz­ta­tów, pod­no­szą­cych ich kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we. Wol­no sto­ją­cy budy­nek ma peł­nić rolę świe­tli­cy Cen­trum Edu­ka­cyj­no-Kul­tu­ral­ne­go. Świe­tli­ca będzie miej­scem zajęć, pro­wa­dzo­nych przez wolon­ta­riu­szy z Pol­ski dla dzie­ci mło­dzie­ży, per­so­ne­lu szko­ły oraz miesz­kań­ców oko­licz­nych wio­sek. Pro­jekt zakła­da dopro­wa­dze­nie wody (odle­głość: 600 metrów) oraz budo­wę toa­let (aktu­al­nie za toa­le­ty słu­ży pro­wi­zo­rycz­ny sza­łas). Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Fun­da­cją Dzie­ci Afryki.

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Ucznio­wie przed budyn­kiem nowej szkoły

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Świe­tli­ca

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Toa­le­ty dla uczniów

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)