fbpx

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 11 560 eu­ro na za­kup wy­po­sa­że­nia dla przy­chod­ni zdro­wia w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze. Z tej kwo­ty za­ku­pio­no m.in.:

  • Au­to­klaw – sprzęt do ste­ry­li­za­cji wszel­kich ma­te­ria­łów i sprzę­tów wy­ko­rzy­sty­wa­nych pod­czas za­bie­gów. Za­rów­no ba­da­nia zwią­za­ne z oce­ną flo­ry bak­te­ryj­nej na­rzą­dów rod­nych ko­biet, jak i na­rzę­dzia do drob­nych za­bie­gów chi­rur­gicz­nych i szczyp­ce do po­ro­dów, wy­ma­ga­ją po­dwój­nej ste­ry­li­za­cji. Pierw­szym eta­pem jest ste­ry­li­za­cja w roz­two­rze chlor­ku so­du przez 45 mi­nut, na­stęp­nie w au­to­kla­wie pod ci­śnie­niem i tem­pe­ra­tu­rą 130o C.
  • Lo­dów­kę, któ­ra w ap­te­ce i la­bo­ra­to­rium jest nie­zbęd­na do prze­cho­wy­wa­nia od­czyn­ni­ków i le­karstw szcze­gól­nie wraż­li­wych: In­su­li­na, czop­ki, ad­re­na­li­na, atro­pi­na, epi­ne­fry­na, szcze­pion­ki i su­ro­wi­ce, wor­ki na krew, go­to­we die­ty płyn­ne do kar­mie­nia przez son­dę i od­czyn­ni­ki do ana­liz la­bo­ra­to­ryj­nych.
  • Ze­staw szczy­piec do po­ro­dów, wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest pod­czas trud­nych po­ro­dów (po­ślad­ko­we po­ło­że­nie dziec­ka, etc.).
  • Ze­staw na­rzę­dzi do drob­nych za­bie­gów chi­rur­gicz­nych.
  • Oscy­la­tor la­bo­ra­to­ryj­ny ty­pu Sha­ker – nie­zbęd­ny do szyb­kie­go prze­pro­wa­dza­nia ba­dań ty­pu la­tex: CRP, ASLO, Test Wi­dal-Fe­lix, RF, Test S. pa­ra­thy­phi. Na dzień dzi­siej­szy ba­da­nia wy­ko­nu­je­my ma­nu­al­nie, nie­mniej w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych zaj­mu­je do zbyt du­żo cza­su. Oscy­la­tor nie tyl­ko przy­śpie­sza pro­ces ba­da­nia, ale rów­nież wpły­wa na ja­koś i wy­nik.
  • Pa­ra­wa­ny, nie­zbęd­ne do se­pa­ra­cji pa­cjen­tów mię­dzy łóż­ka­mi oraz do od­se­pa­ro­wa­nia ko­bie­ty ro­dzą­cej.
  • Spe­cjal­ną elek­tro­nicz­ną wa­gę ze wzro­sto­mie­rzem dla no­wo­rod­ków do oce­ny APGAR.
  • Czyt­nik do te­stów im­mu­no­se­ro­lo­gicz­nych – ze­staw do prze­pro­wa­dza­nia dia­gno­sty­ki cho­rób ma­ją­cych du­że wy­stę­po­wa­nie w na­szym re­gio­nie: dur brzusz­ny (ty­fus), za­ka­że­nie h. py­lo­ri, wło­śni­ca, to­xo­pla­zmo­za, wą­grzy­ca (cy­sti­cer­ko­za) etc.

Przy­chod­nia w Mam­pi­ko­ny zo­sta­ła wy­bu­do­wa­na dzię­ki m.in. Dar­czyń­com na­szej Fun­da­cji (pro­jekt z ro­ku 2015). Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­du­ją ko­lej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na ce­lu ochro­nę ży­cia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­sty­kę la­bo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę me­dycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę me­dycz­ną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy ce­bu­li, ry­żu i ma­nio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wo­du cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi le­ka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem da­ne­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie mo­że so­bie po­ra­dzić.

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email