Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 11 650 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 15/2017

Prze­ka­za­li­śmy 11 560 euro na zakup wypo­sa­że­nia dla przy­chod­ni zdro­wia w Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. Z tej kwo­ty zaku­pio­no m.in.:

  • Auto­klaw – sprzęt do ste­ry­li­za­cji wszel­kich mate­ria­łów i sprzę­tów wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas zabie­gów. Zarów­no bada­nia zwią­za­ne z oce­ną flo­ry bak­te­ryj­nej narzą­dów rod­nych kobiet, jak i narzę­dzia do drob­nych zabie­gów chi­rur­gicz­nych i szczyp­ce do poro­dów, wyma­ga­ją podwój­nej ste­ry­li­za­cji. Pierw­szym eta­pem jest ste­ry­li­za­cja w roz­two­rze chlor­ku sodu przez 45 minut, następ­nie w auto­kla­wie pod ciśnie­niem i tem­pe­ra­tu­rą 130o C.
  • Lodów­kę, któ­ra w apte­ce i labo­ra­to­rium jest nie­zbęd­na do prze­cho­wy­wa­nia odczyn­ni­ków i lekarstw szcze­gól­nie wraż­li­wych: Insu­li­na, czop­ki, adre­na­li­na, atro­pi­na, epi­ne­fry­na, szcze­pion­ki i suro­wi­ce, wor­ki na krew, goto­we die­ty płyn­ne do kar­mie­nia przez son­dę i odczyn­ni­ki do ana­liz laboratoryjnych.
  • Zestaw szczy­piec do poro­dów, wyko­rzy­sty­wa­ny jest pod­czas trud­nych poro­dów (poślad­ko­we poło­że­nie dziec­ka, etc.).
  • Zestaw narzę­dzi do drob­nych zabie­gów chirurgicznych.
  • Oscy­la­tor labo­ra­to­ryj­ny typu Sha­ker – nie­zbęd­ny do szyb­kie­go prze­pro­wa­dza­nia badań typu latex: CRP, ASLO, Test Widal-Felix, RF, Test S. para­thy­phi. Na dzień dzi­siej­szy bada­nia wyko­nu­je­my manu­al­nie, nie­mniej w sytu­acjach kry­zy­so­wych zaj­mu­je do zbyt dużo cza­su. Oscy­la­tor nie tyl­ko przy­śpie­sza pro­ces bada­nia, ale rów­nież wpły­wa na jakoś i wynik.
  • Para­wa­ny, nie­zbęd­ne do sepa­ra­cji pacjen­tów mię­dzy łóż­ka­mi oraz do odse­pa­ro­wa­nia kobie­ty rodzącej.
  • Spe­cjal­ną elek­tro­nicz­ną wagę ze wzro­sto­mie­rzem dla nowo­rod­ków do oce­ny APGAR.
  • Czyt­nik do testów immu­no­se­ro­lo­gicz­nych – zestaw do prze­pro­wa­dza­nia dia­gno­sty­ki cho­rób mają­cych duże wystę­po­wa­nie w naszym regio­nie: dur brzusz­ny (tyfus), zaka­że­nie h. pylo­ri, wło­śni­ca, toxo­pla­zmo­za, wągrzy­ca (cysti­cer­ko­za) etc.

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Przy­chod­nia w Mam­pi­ko­ny zosta­ła wybu­do­wa­na dzię­ki m.in. Dar­czyń­com naszej Fun­da­cji (pro­jekt z roku 2015). Pro­jekt reali­zo­wa­ny przez misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, budu­ją kolej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na celu ochro­nę życia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wyspy poprzez dia­gno­sty­kę labo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę medycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę medycz­ną w lokal­nych punk­tach medycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Mada­ga­ska­rze jest odpłat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy cebu­li, ryżu i manio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z powo­du cho­rób zakaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi leka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem dane­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym zagad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie może sobie poradzić.

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)