fbpx

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Prze­ka­za­li­śmy 2000 zł na or­ga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji edu­ka­cyj­nej dla stu­den­tów za­wo­dów me­dycz­nych (wy­dział le­kar­ski, le­kar­sko-den­ty­stycz­ny, ra­tow­nic­two, pie­lę­gniar­stwo itd.), w któ­rej wy­stą­pi­ły oso­by z do­świad­cze­niem pra­cy w Afry­ce. Pre­le­gen­ci dzie­li się swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi, do­świad­cze­nia­mi i wie­dzą uzy­ska­ny­mi w pra­cy w tam­tej­szych szpi­ta­lach (m.in. na te­mat pro­fi­lak­ty­ki i le­cze­nia cho­rób tro­pi­kal­nych).

Go­ść­mi by­ły oso­by z róż­nych or­ga­ni­za­cji, m.in. Kar­dio­log w Afry­ce, Den­ty­sta w Afry­ce, SOM, Le­czy­my z Mi­sją.

Kon­fe­ren­cja oby­ła się pod pa­tro­na­tem m.in. Dzie­ka­na Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Pia­stów Ślą­skich prof. dr hab. Mał­go­rza­ty So­biesz­czań­skiej, IFMSA – Po­land Odział Wro­cław, UNICEF Pol­ska i ma­ga­zy­nu Kon­ty­nen­ty (pa­tro­nat me­dial­ny). Mia­ła miej­sce 9 czerw­ca 2018 r. w Bi­blio­te­ce Głów­nej Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go we Wro­cła­wiu przy ul. K. Mar­cin­kow­skie­go 2–6.

Or­ga­ni­za­cją wy­da­rze­nia za­ję­li się wro­cław­scy stu­den­ci.

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Print Friendly, PDF & Email