Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

KONFERENCJA MEDYCZNA

LICZBA PROJEKTU: 11 WYKŁADÓW

MIEJSCE: WROCŁAW, POLSKA

NR PROJEKTU: 16/2018

Prze­ka­za­li­śmy 2000 zł na orga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji edu­ka­cyj­nej dla stu­den­tów zawo­dów medycz­nych (wydział lekar­ski, lekar­sko-den­ty­stycz­ny, ratow­nic­two, pie­lę­gniar­stwo itd.), w któ­rej wystą­pi­ły oso­by z doświad­cze­niem pra­cy w Afry­ce. Pre­le­gen­ci dzie­li się swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi, doświad­cze­nia­mi i wie­dzą uzy­ska­ny­mi w pra­cy w tam­tej­szych szpi­ta­lach (m.in. na temat pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia cho­rób tropikalnych).

Gość­mi były oso­by z róż­nych orga­ni­za­cji, m.in. Kar­dio­log w Afry­ce, Den­ty­sta w Afry­ce, SOM, Leczy­my z Misją.

Kon­fe­ren­cja oby­ła się pod patro­na­tem m.in. Dzie­ka­na Wydzia­łu Lekar­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go im. Pia­stów Ślą­skich prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Sobiesz­czań­skiej, IFM­SA – Poland Odział Wro­cław, UNI­CEF Pol­ska i maga­zy­nu Kon­ty­nen­ty (patro­nat medial­ny). Mia­ła miej­sce 9 czerw­ca 2018 r. w Biblio­te­ce Głów­nej Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go we Wro­cła­wiu przy ul. K. Mar­cin­kow­skie­go 2–6.

Orga­ni­za­cją wyda­rze­nia zaję­li się wro­cław­scy studenci.

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław

Konferencja „W Kitlu Powołania”, Wrocław