Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)

SIEROCINIEC W KAMULI

LICZBA PROJEKTU: 37 DZIECI

MIEJSCE: UGANDA

NR PROJEKTU: 19/2021

Prze­ka­za­li­śmy 27 000 zł na otwar­cie sie­ro­ciń­ca w Kamu­li (Ugan­da). Celem sie­ro­ciń­ca będzie opie­ka nad 37 dzieć­mi, któ­ry­mi obec­nie opie­ku­je się Robert Kyawa. W 2016 roku Robert zało­żył ini­cja­ty­wę spo­łecz­ną „Good Hope Chil­dre­n’s Mini­stry”, czy­li Mini­ster­stwo Roz­wo­ju Dobrej Nadziei. Miej­scem orga­ni­za­cji jest wieś Busi­ti (w pobli­żu Kamu­li, połu­dnie Ugan­dy). MRDN pro­wa­dzi na tere­nie obok sie­ro­ciń­ca skrom­ną szko­łę „Zion Junior Scho­ol” dla sie­rot i dzie­ci z pobli­skiej dziel­ni­cy. Po wykoń­cze­niu zada­niem sie­ro­ciń­ca będzie opie­ka nad dzieć­mi od stro­ny zapew­nie­nia im poży­wie­nia, edu­ka­cji, opie­ki medycz­nej i odzieży.

Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)
Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)
Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)

W ramach tej ini­cja­ty­wy uda­ło się zaku­pić grunt o powierzch­ni 450 metrów kwa­dra­to­wych, na któ­rym sto­ją już fun­da­men­ty sie­ro­ciń­ca (wylew­ki pod­ło­gi i ścia­ny). Sie­ro­ci­niec wyma­ga wykoń­cze­nia (budo­wa dachu i wnę­trza: drzwi, okien­ni­ce, pod­ło­gi, malowanie).

Dzie­ciom, któ­ry­mi obec­nie opie­ku­je się Robert wraz z wolon­ta­riu­sza­mi, bra­ku­je wszyst­kie­go. Każ­de­go dnia doskwie­ra im głód i muszą wal­czyć o prze­trwa­nie. Pro­wa­dzą nie­wiel­ki ogró­dek i zagro­dę ze świ­nia­mi. Uczą się i są zaan­ga­żo­wa­ni we wszyst­kie pra­ce codzien­ne. Naj­więk­szą trud­no­ścią w funk­cjo­no­wa­niu spo­łecz­no­ści MRDN w chwi­li obec­nej to pro­blem z noc­le­ga­mi. Dzie­ci jest spo­ro, a miejsc noc­le­go­wych mało. Bra­ku­je pod­sta­wo­wych środ­ków ochro­ny, mase­czek i ręka­wi­czek. Kiep­sko funk­cjo­nu­je służ­ba zdro­wia. Bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem jest tak­że brak pra­cy w regionie.