Prace murarskie i nasyp dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

NASYP DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 34 036 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 18/2021

Prze­ka­za­li­śmy 34 036 na pra­ce murar­skie nad beto­no­wą obu­do­wą plat­form, na któ­rych będą sta­ły budyn­ki szpi­ta­la. Ma to na celu umoc­nie­nie i zabez­pie­cze­nie plat­form. Ten etap budo­wa szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny prze­wi­du­je tak­że budo­wę nasy­pu łączą­ce­go plat­for­my z mostem i kana­ła­mi odpro­wa­dza­ją­cy­mi wodę w cza­sie pory desz­czo­wej i ewen­tu­al­nej powodzi.

Prace murarskie i nasyp dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki pod­ję­ła się kom­plek­so­we­go sfi­nan­so­wa­nia szpi­ta­la, od zaku­pu zie­mi do wykoń­cze­nia. To jest aktu­al­ny etap budowy.