fbpx

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 2000 eu­ro na po­now­ne uru­cho­mie­nie so­la­rów w przy­chod­ni w Nde­le­le, pro­wa­dzo­nej przez sio­stry pa­sjo­nist­ki. Sio­stry przyj­mu­ją pa­cjen­tów z ob­sza­ru 100 km i le­czą głow­nie cho­rych z gruź­li­cą, AIDS, ma­la­rią, pa­so­ży­ta­mi. Pro­wa­dzą la­bo­ra­to­rium dia­gno­stycz­ne w za­kre­sie tych cho­rób. Pro­wa­dzą rów­nież po­łoż­nic­two.

Jed­nym z po­waż­niej­szych pro­ble­mów, z któ­ry­mi bo­ry­ka się przy­chod­nia, jest brak prą­du elek­trycz­ne­go w Nde­le­le i oko­li­cy. Nie jest moż­li­we prze­pro­wa­dza­nia ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych bez ener­gii elek­trycz­nej. Zda­rza się, że ko­niecz­ne jest od­bie­ra­nie po­ro­dów przy lam­pie naf­to­wej czy ręcz­nej la­tar­ce, co wią­że się z ry­zy­kiem za­rów­no dla mat­ki jak i dziec­ka. W 2016 r. sio­stry za­in­sta­lo­wa­ły so­la­ry, da­ją­ce ener­gią elek­trycz­ną, po­zy­ski­wa­ną z pro­mie­ni sło­necz­nych. Nie­ste­ty, po czte­rech la­tach funk­cjo­no­wa­nia ko­niecz­ny jest re­mont urzą­dze­nia. Koszt spro­wa­dze­nia z Eu­ro­py i za­mon­to­wa­nia nie­zbęd­ne­go urzą­dze­nia to 2000 eu­ro.

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

Spro­wa­dzi­ły­śmy do na­szej przy­chod­ni oku­li­stę, któ­ry przy przy­wia­za­nej do apa­ta­tu­ry la­tar­ce ope­ro­wał sześć ka­ta­rakt obu oczu na dzień.

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

Do­pie­ro co się uro­dzi­ły. Dzię­ki ofia­rom z Pol­ski ubra­ły­śmy bliż­nia­ki.

Print Friendly, PDF & Email