Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

SOLARY DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 2000 EURO

MIEJSCE: NDELELE, KAMERUN

NR PROJEKTU: 22/2018

Prze­ka­za­li­śmy 2000 euro na ponow­ne uru­cho­mie­nie sola­rów w przy­chod­ni w Nde­le­le, pro­wa­dzo­nej przez sio­stry pasjo­nist­ki. Sio­stry przyj­mu­ją pacjen­tów z obsza­ru 100 km i leczą głow­nie cho­rych z gruź­li­cą, AIDS, mala­rią, paso­ży­ta­mi. Pro­wa­dzą labo­ra­to­rium dia­gno­stycz­ne w zakre­sie tych cho­rób. Pro­wa­dzą rów­nież położnictwo.

Jed­nym z poważ­niej­szych pro­ble­mów, z któ­ry­mi bory­ka się przy­chod­nia, jest brak prą­du elek­trycz­ne­go w Nde­le­le i oko­li­cy. Nie jest moż­li­we prze­pro­wa­dza­nia badań labo­ra­to­ryj­nych bez ener­gii elek­trycz­nej. Zda­rza się, że koniecz­ne jest odbie­ra­nie poro­dów przy lam­pie naf­to­wej czy ręcz­nej latar­ce, co wią­że się z ryzy­kiem zarów­no dla mat­ki jak i dziec­ka. W 2016 r. sio­stry zain­sta­lo­wa­ły sola­ry, dają­ce ener­gią elek­trycz­ną, pozy­ski­wa­ną z pro­mie­ni sło­necz­nych. Nie­ste­ty, po czte­rech latach funk­cjo­no­wa­nia koniecz­ny jest remont urzą­dze­nia. Koszt spro­wa­dze­nia z Euro­py i zamon­to­wa­nia nie­zbęd­ne­go urzą­dze­nia to 2000 euro.

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

Spro­wa­dzi­ły­śmy do naszej przy­chod­ni oku­li­stę, któ­ry przy przy­wia­za­nej do apa­ta­tu­ry latar­ce ope­ro­wał sześć kata­rakt obu oczu na dzień.

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun)

Dopie­ro co się uro­dzi­ły. Dzię­ki ofia­rom z Pol­ski ubra­ły­śmy bliżniaki.