Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

CIĘŻARÓWKA DLA CENTRUM DZIECI ULICY

LICZBA PROJEKTU: 300 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 21/2018

Prze­ka­za­li­śmy 9300 euro na śro­dek trans­por­tu dla uprzed­nio sfi­nan­so­wa­ne­go przez naszą Fun­da­cję Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru, Anta­na­na­ri­vo. Powsta­ją­ce w naj­uboż­szej dziel­ni­cy mia­sta Anda­va­mam­ba cen­trum będzie schro­nie­niem dla dzie­ci uli­cy, ale tak­że pręż­nie dzia­ła­ją­cym ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym. Powsta­ją czte­ry warsz­ta­ty na miej­scu: garn­car­skie, sto­lar­skie, dla przy­szłych spa­wa­czy oraz przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy w prze­twór­stwie owo­ców i warzyw. W pla­no­wa­nym na obrze­żach mia­sta gospo­dar­stwie rol­nym mło­dzież będzie się kształ­cić w zakre­sie upraw rol­nych i hodow­li. Zyski z tego gospo­dar­stwa mają pomoc w uzy­ska­niu przez cen­trum samo­dziel­no­ści finan­so­wej. Takie przed­się­wzię­cie wyma­ga zaku­pu cię­ża­rów­ki. Wybra­no model mar­ki Hyun­dai typ HD72 o pojem­no­ści 4,5 tony.

Na zdję­ciach wycho­wan­ko­wie Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w Anta­na­na­ri­vo wybu­rza­ją sta­re budyn­ki pod budo­wę nowoczesnych.

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)