fbpx

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 9300 eu­ro na śro­dek trans­por­tu dla uprzed­nio sfi­nan­so­wa­ne­go przez na­szą Fun­da­cję Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru, An­ta­na­na­ri­vo. Po­wsta­ją­ce w naj­uboż­szej dziel­ni­cy mia­sta An­da­va­mam­ba cen­trum bę­dzie schro­nie­niem dla dzie­ci uli­cy, ale tak­że pręż­nie dzia­ła­ją­cym ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym. Po­wsta­ją czte­ry warsz­ta­ty na miej­scu: garn­car­skie, sto­lar­skie, dla przy­szłych spa­wa­czy oraz przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy w prze­twór­stwie owo­ców i wa­rzyw. W pla­no­wa­nym na obrze­żach mia­sta go­spo­dar­stwie rol­nym mło­dzież bę­dzie się kształ­cić w za­kre­sie upraw rol­nych i ho­dow­li. Zy­ski z te­go go­spo­dar­stwa ma­ją po­moc w uzy­ska­niu przez cen­trum sa­mo­dziel­no­ści fi­nan­so­wej. Ta­kie przed­się­wzię­cie wy­ma­ga za­ku­pu cię­ża­rów­ki. Wy­bra­no mo­del mar­ki Hy­un­dai typ HD72 o po­jem­no­ści 4,5 to­ny.

Na zdję­ciach wy­cho­wan­ko­wie Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w An­ta­na­na­ri­vo wy­bu­rza­ją sta­re bu­dyn­ki pod bu­do­wę no­wo­cze­snych.

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email