Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

WSPARCIE SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 46 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 25/2021

Prze­ka­za­li­śmy 46 000 euro na wspar­cie szpi­ta­la w Ant­si­ra­be. Wobec roz­ro­stu szpi­ta­la i bodo­wy nowe­go skrzy­dła (sfi­nan­so­wa­ne­go przez nas Szpi­ta­la Pol­skie­go) nastą­pi­ła potrze­ba budo­wy kuch­ni. W tym celu powstał pro­jekt adap­ta­cji piw­ni­cy na potrze­by pomiesz­czeń kuchen­nych (koszt 18 000 euro).

Trans­for­ma­tor i nowa kuch­nia szpitala:

Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Wro­sło też zapo­trze­bo­wa­nie na zuży­cie prą­du, a dotych­cza­so­we linie elek­trycz­ne czę­sto się psu­ją z powo­du prze­cią­żeń. Stąd powsta­ła potrze­ba zaku­pu i insta­la­cji trans­for­ma­to­ra (koszt: 28 000 euro).