Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)

POMOC SZKOLE W NATO

LICZBA PROJEKTU: 50 ŁAWEK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 24/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2130 euro na budo­wę kom­plek­su toa­let oraz zakup 50 ławek szkol­nych, sto­łów, naczyń dla sto­łów­ki dla ubo­gich dzie­ci, funk­cjo­nu­ją­cej przy ufun­do­wa­nej przez nas w 2020 r. szko­ły w Nato (region Vohi­pe­no) na Mada­ga­ska­rze. W salach szkol­nych w cza­sie połu­dnio­wej prze­rwy w zaję­ciach bez­płat­nie doży­wia­ne są dzie­ci z ubo­gich rodzin. Z każ­dym mie­sią­cem dzie­ci przy­by­wa i nie­zbęd­na była pomoc dla tego ośrodka.

Goto­wa sto­łów­ka przy szko­le w Nato:

Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)
Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)
Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)
Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)