fbpx

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na za­kup no­we­go sa­mo­cho­du dla mi­sji Sióstr Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go w Wia­ga (pół­noc­na Gha­na). Sio­stry pro­wa­dzą miej­sco­wy ośro­dek zdro­wia, w któ­rym przyj­mu­ją na­wet 200 pa­cjen­tów dzien­nie. Ośro­dek ob­słu­gu­ją czte­ry sio­stry, z cze­go jed­na do­dat­ko­wo pro­wa­dzi kur­sy szy­cia dla ubo­gich ko­biet. Sio­stry pro­wa­dzą ca­ło­do­bo­wą opie­kę po­po­ro­do­wą – w mie­sią­cu przyj­mu­ją oko­ło 35 po­ro­dów. Ośro­dek nie ma le­ka­rza i po­waż­niej­sze cho­ro­by trze­ba le­czyć w szpi­ta­lu, do któ­re­go je­dzie się 30 km wy­bo­istą dro­gą, w po­rze mo­krej trud­ną do prze­je­cha­nia. Mi­mo że le­cze­nie w Gha­nie jest teo­re­tycz­nie za dar­mo, zwło­ka w pań­stwo­wych re­fun­da­cjach wy­no­si na­wet kil­ka mie­się­cy. Re­fun­da­cja zresz­tą po­kry­wa je­dy­nie pod­sta­wo­we le­cze­nie. Wie­lu cho­rych zwle­ka więc z pój­ściem do le­ka­rza, bo ich na to nie stać. Przy­cho­dzą już czę­sto w sta­nie wy­ma­ga­ją­cym ho­spi­ta­li­za­cji.

Sta­re au­to sióstr ma już 12 lat. Re­jon jest pra­wie po­zba­wio­ny dróg. Nie ma tak­só­wek. Trans­port zbio­ro­wy (bu­sik, wó­zek z osioł­kiem, mo­tor) funk­cjo­nu­je je­dy­nie w dni tar­go­we, czy­li co dru­gi dzień. No­wy sa­mo­chód bar­dzo uła­twi opie­kę nad cho­ry­mi w Wia­ga.

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Print Friendly, PDF & Email