Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

SAMOCHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 73 000 PACJENTÓW

MIEJSCE: WIAGA, GHANA

NR PROJEKTU: 27/2017

Prze­ka­za­li­śmy 5000 zł na zakup nowe­go samo­cho­du dla misji Sióstr Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go w Wia­ga (pół­noc­na Gha­na). Sio­stry pro­wa­dzą miej­sco­wy ośro­dek zdro­wia, w któ­rym przyj­mu­ją nawet 200 pacjen­tów dzien­nie. Ośro­dek obsłu­gu­ją czte­ry sio­stry, z cze­go jed­na dodat­ko­wo pro­wa­dzi kur­sy szy­cia dla ubo­gich kobiet. Sio­stry pro­wa­dzą cało­do­bo­wą opie­kę popo­ro­do­wą – w mie­sią­cu przyj­mu­ją oko­ło 35 poro­dów. Ośro­dek nie ma leka­rza i poważ­niej­sze cho­ro­by trze­ba leczyć w szpi­ta­lu, do któ­re­go jedzie się 30 km wybo­istą dro­gą, w porze mokrej trud­ną do prze­je­cha­nia. Mimo że lecze­nie w Gha­nie jest teo­re­tycz­nie za dar­mo, zwło­ka w pań­stwo­wych refun­da­cjach wyno­si nawet kil­ka mie­się­cy. Refun­da­cja zresz­tą pokry­wa jedy­nie pod­sta­wo­we lecze­nie. Wie­lu cho­rych zwle­ka więc z pój­ściem do leka­rza, bo ich na to nie stać. Przy­cho­dzą już czę­sto w sta­nie wyma­ga­ją­cym hospitalizacji.

Sta­re auto sióstr ma już 12 lat. Rejon jest pra­wie pozba­wio­ny dróg. Nie ma tak­só­wek. Trans­port zbio­ro­wy (busik, wózek z osioł­kiem, motor) funk­cjo­nu­je jedy­nie w dni tar­go­we, czy­li co dru­gi dzień. Nowy samo­chód bar­dzo uła­twi opie­kę nad cho­ry­mi w Wiaga.

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)

Zakup samochodu dla ośrodka zdrowia w Wiaga (Ghana)