Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

WSPARCIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 172 UCZNIÓW

MIEJSCE: DORZE, ETIOPIA

NR PROJEKTU: 26/2017

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 zł dla fun­da­cji Dzie­ci Afry­ki na pro­jekt budo­wy szko­ły w Dorze w Boda&Amara w Etio­pii. Do fun­da­cji zwró­ci­ła się o pomoc star­szy­zna wio­ski. Obec­na szko­ła liczy 172 uczniów, uczęsz­cza­ją­cych do klas I‑V. Dodat­ko­wo 30 dzie­ci uczy się w przed­szko­lu. Dzie­ci uczą się w dwóch budyn­kach typu lepian­ki. Budyn­ki te nie speł­nia­ją wymo­gów higie­nicz­nych czy bez­pie­czeń­stwa. Nowy budy­nek ma być wybu­do­wa­ny dla star­szych klas (V‑VIII, 200 uczniów). Szko­ła ma posia­dać świe­tli­cę oświe­tla­ną ener­gią sło­necz­ną oraz plac zabaw. Szko­ła ma mieć dopro­wa­dzo­ną wodę do budyn­ków. 15 000 zł od naszej Fun­da­cji to począt­ko­wy wkład w ten projekt.

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)
Ucznio­wie przed nową szkołą.

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)