fbpx

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 zł dla fun­da­cji Dzie­ci Afry­ki na pro­jekt bu­do­wy szko­ły w Do­rze w Boda&Amara w Etio­pii. Do fun­da­cji zwró­ci­ła się o po­moc star­szy­zna wio­ski. Obec­na szko­ła li­czy 172 uczniów, uczęsz­cza­ją­cych do klas I‑V. Do­dat­ko­wo 30 dzie­ci uczy się w przed­szko­lu. Dzie­ci uczą się w dwóch bu­dyn­kach ty­pu le­pian­ki. Bu­dyn­ki te nie speł­nia­ją wy­mo­gów hi­gie­nicz­nych czy bez­pie­czeń­stwa. No­wy bu­dy­nek ma być wy­bu­do­wa­ny dla star­szych klas (V‑VIII, 200 uczniów). Szko­ła ma po­sia­dać świe­tli­cę oświe­tla­ną ener­gią sło­necz­ną oraz plac za­baw. Szko­ła ma mieć do­pro­wa­dzo­ną wo­dę do bu­dyn­ków. 15 000 zł od na­szej Fun­da­cji to po­cząt­ko­wy wkład w ten pro­jekt.

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)

Print Friendly, PDF & Email