Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)

WSPARCIE CENTRUM EDUKACJI

LICZBA PROJEKTU: 120 UCZNIÓW

MIEJSCE: YAOUNDE, KAMERUN

NR PROJEKTU: 27/2021

Prze­ka­za­li­śmy 155 tysię­cy zło­tych na wykoń­cze­nie i wypo­sa­że­nie cen­trum dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Yaoun­de. To gru­pa 120 uczniów: dzie­ci i mło­dych ludzi, ze skraj­nie bied­nych rodzin, żyją­cych naj­czę­ściej na budo­wach lub w bara­kach bez prą­du czy wody.

Mło­dzież uczy się m.in. kra­wiec­twa i infor­ma­ty­ki. Dzie­ci mogą się tu uczyć i bawić (puz­zle, kolo­ro­wan­ki, fil­my). Do tej pory wszyst­ko to odby­wa­ło się w wynaj­mo­wa­nym domu z prze­cie­ka­ją­cym dachem. Aktu­al­nie trwa budo­wa cen­trum. Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła: poło­że­nie pły­tek, zakup 10 maszyn do szy­cia, zakup 15 komputerów.

Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)

Goto­we płyt­ki w centrum.

Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)

Uczen­ni­ce przy nowych maszy­nach do szycia.

Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)