Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)

POMOC NIEWIDOMYM

LICZBA PROJEKTU: 172 ROLNIKÓW

MIEJSCE: NGAOUNDAYE, RŚA

NR PROJEKTU: 28/2021

Prze­ka­za­li­śmy 24 tysią­ce zło­tych na wspar­cie dla spo­łecz­no­ści osób nie­wi­do­mych w Nga­oun­daye (Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska). Miej­sco­wość Nga­oun­daye jest położ­na wzdłuż rze­ki Lim, któ­ra nie­sie kon­kret­ne zagro­że­nie dla zdro­wia. Cho­dzi tu o muchy rzecz­ne, roz­prze­strze­nia­ją­ce gatu­nek paso­ży­ta, któ­ry po ugry­zie­niu powo­du­je uszko­dze­nie ner­wu wzro­ko­we­go. Bez spe­cja­li­stycz­nych leków, o któ­re trud­no, doro­śli i dzie­ci tra­cą wzrok.

Nie­wi­do­mi, 245 osób, uczą się upra­wy roli, wyko­ny­wa­nia toreb lub kape­lu­szy z tra­wy, by w ten spo­sób mogli zaro­bić na utrzy­ma­nie sie­bie i swo­ich rodzin. Funk­cjo­nu­ją tu gru­py rol­ni­ków, zrze­sza­ją­ce ponad 170 osób nie­wi­do­mych, podzie­lo­nych w zależ­no­ści od miej­sca zamiesz­ka­nia. Na cze­le każ­dej gru­py stoi oso­ba widzą­ca, któ­ra wspo­ma­ga daną gru­pę. Co roku w ramach pomo­cy nie­wi­do­mym uda­je się upra­wiać kil­ka hek­ta­rów zie­mi. Każ­da rodzi­na oso­by nie­wi­do­mej ma swo­je wyzna­czo­ne pole.

Kli­mat jest tu bar­dzo gorą­cy i suchy. Potrze­ba nie lada umie­jęt­no­ści, aby gle­ba wyda­ła jaki­kol­wiek plon. Zie­mię upra­wia się pry­mi­tyw­ny­mi narzę­dzia­mi i tyl­ko nie­opo­dal rze­ki. Naj­czę­ściej upra­wia­ne rośli­ny: czer­wo­na fasol­ka, orzesz­ki ziem­ne, kuku­ry­dza, pro­so, soja, ryż.

Do spraw­nej pra­cy rol­ni­czej nie­wi­do­mych potrze­ba było zaku­pić narzę­dzia rol­ni­cze, gumow­ce i nasio­na. Z prze­ka­za­nych środ­ków zosta­ną tak­że wybu­do­wa­ne trzy bar­dzo skrom­ne dom­ki dla osób nie­wi­do­mych (7 na 5 m). 

Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)
Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)
Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)

Przed­sta­wi­cie­le spo­łecz­no­ści osób nie­wi­do­mych z nowo zaku­pio­ny­mi narzędziami:

Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)
Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)