Budowa pawilonu w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

PAWILON DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 1800 UCZNIÓW

MIEJSCE: ABONG-MBANG, KAMERUN

NR PROJEKTU: 28/2017

Prze­ka­za­li­śmy 65 000 zł na budo­wę pawi­lo­nu dla szko­ły pod­sta­wo­wej, któ­ry będzie słu­żył jako sto­łów­ka oraz miej­sce zajęć wycho­waw­czych. W szko­le dokar­mia­nych jest 274 dzie­ci, któ­re aktu­al­nie jedzą posił­ki w ław­kach w kla­sach lub na podwórzu.

Szko­ła funk­cjo­nu­je już 50 lat. Ostat­ni­mi cza­sy dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu pol­skiej misjo­nar­ki, sio­stry Ali­cji Adam­skiej, bar­dzo pod­niósł się jej poziom. Zatrud­nio­no dobrych nauczy­cie­li. Szko­ła pro­wa­dzi zaję­cia spor­to­we, tanecz­ne, fil­mo­we, posia­da biblio­te­kę. Nasza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła budo­wę kuch­ni dla tej szko­ły, gdyż wcze­śniej posił­ki dla pra­wie 300 dzie­ci były przy­go­to­wy­wa­ne w pro­wi­zo­rycz­nej kuch­ni pod drze­wem man­gow­ca. W opi­nii miej­sco­wych ludzi jest to „naj­ład­niej­sza kuch­nia w oko­li­cy”. Sto­łów­ka była następ­ną nie­zbęd­ną inwe­sty­cją dla szko­ły, gdyż wie­le dzie­ci przy­cho­dzi na zaję­cia głod­ne i doży­wia­nie w szko­le jest czę­sto ich jedy­nym posił­kiem w cią­gu dnia.

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)