fbpx

Budowa pawilonu w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 65 000 zł na bu­do­wę pa­wi­lo­nu dla szko­ły pod­sta­wo­wej, któ­ry bę­dzie słu­żył ja­ko sto­łów­ka oraz miej­sce za­jęć wy­cho­waw­czych. W szko­le do­kar­mia­nych jest 274 dzie­ci, któ­re ak­tu­al­nie je­dzą po­sił­ki w ław­kach w kla­sach lub na po­dwó­rzu.

Szko­ła funk­cjo­nu­je już 50 lat. Ostat­ni­mi cza­sy dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu pol­skiej mi­sjo­nar­ki, sio­stry Ali­cji Adam­skiej, bar­dzo pod­niósł się jej po­ziom. Za­trud­nio­no do­brych na­uczy­cie­li. Szko­ła pro­wa­dzi za­ję­cia spor­to­we, ta­necz­ne, fil­mo­we, po­sia­da bi­blio­te­kę. Na­sza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła bu­do­wę kuch­ni dla tej szko­ły, gdyż wcze­śniej po­sił­ki dla pra­wie 300 dzie­ci by­ły przy­go­to­wy­wa­ne w pro­wi­zo­rycz­nej kuch­ni pod drze­wem man­gow­ca. W opi­nii miej­sco­wych lu­dzi jest to „naj­ład­niej­sza kuch­nia w oko­li­cy”. Sto­łów­ka by­ła na­stęp­ną nie­zbęd­ną in­we­sty­cją dla szko­ły, gdyż wie­le dzie­ci przy­cho­dzi na za­ję­cia głod­ne i do­ży­wia­nie w szko­le jest czę­sto ich je­dy­nym po­sił­kiem w cią­gu dnia.

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email