Remont gabinetu dentystycznego w Nola (Republika Środkowoafrykańska)

REMONT GABINETU

LICZBA PROJEKTU: 23 000 PLN

MIEJSCE: NOLA, RŚA

NR PROJEKTU: 33/2022

Prze­ka­za­li­śmy 23 000 zł na nie­zbęd­ne remon­ty gabi­ne­tu den­ty­stycz­ne­go w Nola w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. To nie­wiel­ki budy­nek o wymia­rach 3,5 x 7 m. Odbior­ca­mi pro­jek­tu będzie popu­la­cja całej pre­fek­tu­ry San­gha Mba­ere (101 074 miesz­kań­ców), ponie­waż w całej pre­fek­tu­rze nie ma ani jed­ne­go gabi­ne­tu den­ty­stycz­ne­go. W całym pań­stwie funk­cjo­nu­je oko­ło 10 gabi­ne­tów dentystycznych.

Pro­jekt powstał na bazie doświad­cze­nia ze zgo­na­mi zwią­za­ny­mi z zaka­że­nia­mi zębo­po­chod­ny­mi. Ludzie mają tu duże trud­no­ści z kamie­niem nazęb­nym i z próch­ni­cą. Nie­le­czo­na próch­ni­ca prze­ra­dza się w sep­sę, któ­ra w cią­gu 2 tygo­dni powo­du­je zgon. Dla­te­go remont gabi­ne­tu jest tak waż­ne, aby pomóc leczyć zęby, ścią­gać kamień nazęb­ny i dzia­łać pre­wen­cyj­nie zanim zaka­że­nie zębo­po­chod­ne prze­ro­dzi się w sep­sę – zaka­że­nie ogól­ne organizmu.

Pro­jekt pro­wa­dzi Fun­da­cja I3D Ini­cja­ty­wa dla zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Na sprzęt do gabi­ne­tu den­ty­stycz­ne­go oraz na przy­jazd spe­cja­li­stów pie­nią­dze prze­ka­zał Cari­tas Pol­ska. Do Nola zosta­ną wysła­ni spe­cja­li­ści z narzę­dzia­mi i apa­ra­tu­rą, któ­rzy prze­pro­wa­dzą szko­le­nia. Gabi­net w przy­szło­ści będzie samo­wy­star­czal­ny finansowo. 

Gabi­net den­ty­stycz­ny w Nola po remoncie:

Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)
Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)
Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

Gabi­net w Nola przed remontem:

Remont gabinetu dentystycznego w Nola (Republika Środkowoafrykańska)
Remont gabinetu dentystycznego w Nola (Republika Środkowoafrykańska)